Page 11 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 11

i nas poziva da budemo »sustvaratelji« i aktivni sudionici u ostvarenju konačnoga životnoga
                    smisla. Učenici u svjetlu Božje riječi otkrivaju, vježbaju i žive osnovne oblike kršćanskoga
                    života kao istinske i prave mogućnosti cjelovitoga ostvarenja vlastitoga ljudskoga i
                    kršćanskoga života.
       način realizacije aktivnosti,  -  usmeno izlaganje, razgovor, pismeno izražavanje, molitva, obrada uz pomoć igre,
       programa / projekta    likovno, glazbeno i scensko izražavanje, čitanje i rad na tekstu, igra asocijacije, igra kviza
                    znanja.
       vremenik aktivnosti, programa  Tijekom školske godine 2018/2019., 2 sata tjedno
       / projekta
       način vrednovanja i način  - opisno i brojčano ocjenjivanje, pismeno i usmeno vrjednovanje po sljedećim elementima:
       korištenja rezultata   znanje, zalaganje, stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja
       vrednovanja        -   poboljšanje realizacije vjeronaučne nastave

       troškovnik aktivnosti,  Udžbenik, bilježnica, radni listovi, olovka, bojice, plakati, kreda, troškovi prijevoza za
       programa / projekta    izvanučioničku nastavu       aktivnost, program i/ili
       projekt                 ENGLESKI JEZIK – IZBORNA NASTAVA (4. a )

                    Omogućiti učenicima stjecanje početnih znanja i vještina iz engleskog jezika.
                    Potaknuti zanimanje učenika za učenje stranih jezika.
                    Učiti engleski na zabavan, djeci zanimljiv način.
       ciljevi aktivnosti, programa i/ili Uključivati različite pjesme, igre i video materijale u nastavu engleskog jezika.
       projekta         Omogućiti razumijevanje autentičnih materijala na engleskom jeziku: crtići, čestitke,
                    jednostavnije priče i bajke.
                    Usvojiti osnove gramatike te osnove čitanja i pisanja na engleskom jeziku.
                    Ukazati na važnost i značenje stranih jezika u današnjem svijetu.

                       afirmirati darovitost, motiviranost te zalaganje kao posebne vrijednosti čovjeka
       namjena aktivnosti,       i društva
       programa i/ili projekta    poticati individualno istraživanje učenika i izvan nastave, kao i zanimanje za
                        učenje stranih jezika
                       potaknuti učenike na samostalno proširivanje i primjenjivanje znanja
       nositelji aktivnosti,     Prof. Maja Burazin i učenici 4.a razreda
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
                       Usvajanje novih sadržaja
       način realizacije aktivnosti,   Razvijati vještine slušanja, govorenja i pisanja na stranom jeziku
       programa i/ili projekta    Rješavanje gramatičkih zadataka, izrada edukativnih plakata, gledanje
                        prigodnih video materijala i slušanje audio materijala
                       Učenje pokretom i izražavanje crtežom
                       Poticati suradničko učenje te timski rad

       vremenik aktivnosti,   Tjedan A: utorak (7.sat: 13.20-14.05) i srijeda (4.sat: 10.45-11.30)
       programa i/ili projekta  Tjedan B: ponedjeljak (8.sat: 14.10-14.55) i četvrtak (3.sat: 9.50-10.35)
       način vrednovanja i način  Opisno i brojčano praćenje znanje, vještina i aktivnosti na satu.
       korištenja rezultata   Osobno zadovoljstvo postignutim uspjehom.
       vrednovanja
       detaljan troškovnik    Prema potrebi nabave dodatnog potrebnog materijala.
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta

       aktivnost, program i/ili
       projekt                 ENGLESKI JEZIK – IZBORNA NASTAVA (5.A)

                    Proširivati i nadograđivati znanja i vještine stečene u 4.razredu.
                    Potaknuti zanimanje učenika za učenje stranih jezika.
                    Učiti engleski na zabavan, djeci zanimljiv način.


                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16