Page 12 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 12

Uključivati različite pjesme, igre i video materijale u nastavu engleskog jezika.
       ciljevi aktivnosti, programa i/ili Omogućiti razumijevanje autentičnih materijala na engleskom jeziku: crtići, čestitke,
       projekta         priče i stripovi.
                    Usvojiti osnove gramatike te uvježbavati čitanje i pisanje na engleskom jeziku.
                    Ukazati na važnost i značenje stranih jezika u današnjem svijetu.

                       afirmirati darovitost, motiviranost te zalaganje kao posebne vrijednosti čovjeka
       namjena aktivnosti,       i društva
       programa i/ili projekta    poticati individualno istraživanje učenika i izvan nastave, kao i zanimanje za
                        učenje stranih jezika
                       potaknuti učenike na samostalno proširivanje i primjenjivanje znanja
       nositelji aktivnosti,     Prof. Maja Burazin i učenici 5.a razreda
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
                       Usvajanje novih sadržaja
       način realizacije aktivnosti,   Razvijati vještine slušanja, govorenja i pisanja na stranom jeziku
       programa i/ili projekta    Rješavanje gramatičkih zadataka, izrada edukativnih plakata, gledanje
                        prigodnih video materijala i slušanje audio materijala
                       Učenje pokretom i izražavanje crtežom
                       Poticati suradničko učenje te timski rad
       vremenik aktivnosti,   Tjedan A: četvrtak (6.sat: 12.25-13.10) i petak (2.sat: 8.50-9.35)
       programa i/ili projekta  Tjedan B: srijeda (6.sat: 12.25-13.10) i četvrtak (7.sat: 13.20-14.05)
       način vrednovanja i način  Opisno i brojčano praćenje znanje, vještina i aktivnosti na satu.
       korištenja rezultata   Osobno zadovoljstvo postignutim uspjehom.
       vrednovanja
       detaljan troškovnik    Prema potrebi nabave dodatnog potrebnog materijala.
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta       aktivnost, program i/ili
       projekt                  IZBORNA NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA

                    Poticanje i unapređivanje intelektualnog razvoja učenika s skladu sa pojedinačnim
                    sposobnostima i sklonostima. Razvijanje učeničke kompetencije komuniciranja na stranim
                    jezicima i digitalne kompetencije.
                    Omogućiti učenicima učenje 2. stranog jezika. Poticati učenike na praćenje nastave,
       ciljevi aktivnosti, programa i/ili  izvorne literature na stranom jeziku i razvijati zanimanje za engleski jezik. Stvarati
       projekta         pozitivno ozračje za učenje stranih jezika.


       namjena aktivnosti,    Proširivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno-obrazovnom području
       programa i/ili projekta  za koje učenik pokazuje posebne sklonosti i pojačan interes.
       nositelji aktivnosti,   Maja Koretić
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
       način realizacije aktivnosti,  Izborna nastava stranog jezika zastupljena je s dva sata tjedno tijekom cijele nastavne
       programa i/ili projekta  godine ili ukupno po 70 sati godišnje po pojedinoj skupini.
       vremenik aktivnosti,   Organizirana je tijekom cijele nastavne godine.
       programa i/ili projekta
       način vrednovanja i način  Učenici se ocjenjuju prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja
       korištenja rezultata   učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.112/2010. od 29. rujna 2010.).
       vrednovanja
       detaljan troškovnik    Troškovi umnožavanja nastavnih listića.
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta


       aktivnost, program i/ili
       projekt                 IZBORNA NASTAVA NJEMAČKOG JEZIKA

                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17