Page 4 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 4

UVOD
      Kurikulum podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće
      detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama
      za odvijanje procesa. U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva
      i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika. Školski kurikulum
      sadrži aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati svojevrsnim specifikumom škole, zaštitnim znakom njenog imidža.

      Ciljevi našeg školskog kurikuluma usmjereni su ponajviše na razvoj kompetencija učenika koje ga osposobljavaju za odgovoran
      odnos prema prirodi i okolišu, odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i brigu za zdravlje drugih, očuvanje vlastite povijesno-kulturne
      baštine i razvoj nacionalne kulture, aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu, tolerantnost i život u multikulturalnom
      društvu te odgovoran odnos prema sebi i razvoju vlastitih sposobnosti.

      Školskim kurikulumom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu,
      izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

      Pri izradi školskog kurikuluma OŠ Voltino stavljen je naglasak na specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište
      rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice. U planiranju aktivnosti
      vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i transdisciplinarnosti.

      Odgojno-obrazovna postignuća koja očekujemo da naši učenici posjeduju nakon završetka osnovne škole su: razvijene
      komunikacijske i matematičke kompetencije, informatička pismenost, razumijevanje prirodnih fenomena, sposobnost kritičkog
      mišljenja i rješavanja problema, kreativnost, osposobljenost za cjeloživotno učenje, socijalne kompetencije i osposobljenost za
      aktivnog građanina, poštivanje ljudskih prava i nenasilno rješavanje sukoba, pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i kulturi drugih
      naroda, solidarnost i humanost, razvijena svijest o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih, razvijena sposobnost donošenja odluka o
      vlastitom profesionalnom razvoju te općenito usvajanje odgojnih vrijednosti dostojnih čovjeka.

      Bitne pretpostavke ostvarivanju ciljeva postavljenih u kurikulumu su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja
      na relaciji roditelji – škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

      Da bi potencirali kroskurikularno poučavanje, Školski kurikulum je razrađen po odgojno – obrazovnim područjima koja uključuju izborne
      predmete, dopunsku i dodatnu nastavu te međupredmetne tematske cjeline u sklopu školskih projekata i izvannastavnih aktivnosti.
      Temelji se na Nacionalnom okvirnom kurikulumu i Nastavnom planu i programu.

      Dostupan na mrežnim stranicama škole svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranim za rad i život naše škole.

                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9