Page 5 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 5

Misija škole:
        Učenje orijentirano na osposobljavanje učenika za kompetentno i
        kreativno djelovanje u različitim područjima života i poučavanje
        vrijednostima dostojnih čovjeka.
         Razvijanje kreativnosti kroz učeničku zadrugu i doprinos društvu kroz volontiranje.
       Koji su nam ciljevi učenja i poučavanja u 2018./19.godini?
       Osposobljenost za cjeloživotno učenje, život u skladu s održivim razvojem, humanost, volontiranje i briga za osobe slabijeg
       socijalnog statusa, poštivanje kulturne baštine i tradicije te snošljivost.

        Što smo činili i  Što smo činili i nastavit  Što smo činili i nastavit  Što smo činili i nastavit ćemo činiti da
        nastavit ćemo  ćemo činiti da razvijemo  ćemo činiti da   osiguramo suradnju s roditeljima i
         činiti da  sposobnosti zaposlenika  koristimo efektivno naše  lokalnom zajednicom?
         poboljšamo   putem individualnog    resurse?
         učenje i     usavršavanja
        poučavanje?
       Pedagoški aspekt:  Ravnatelj:     Ljudski potencijali:  Suradnja s roditeljima:
       • briga o   • predavanje na učiteljskim • prenijeti iskustva i  • redovite informacije svih nastavnika i
         sposbnostima i  vijećima        informacije s    roditeljski sastanci
         mogućnostima  • poticanje individualnog  individualnih  • zajedničke radionice za roditelje i
         učenika                 usavršavanja na
                 usavršavanja djelatnika           učenike
       • motivacija   na stručnim skupovima  stručnim aktivima i  • zajedničke humanitarne akcije
         učenika                 Učiteljskim vijećima
               • samostalno                • radionice ili aktivnosti koje drže roditelji
       • poticanje    usavršavanje putem  • mijenjati
         kreativnosti i  literature       izvannastavne
         kritičkog  Nastavnici:        aktivnosti i projekte
         mišljenja  • sudjelovanje na stručnim  prema motivaciji  Suradnja s lokalnim udrugama i klubovima:
                             nastavnika i učenika
       • afirmacija   skupovima                 • širenje suradnje s udrugama,
         nenasilne              • kroskurikularno   klubovima, centrima i fakultetima (više
         komunikacije  • samostalno      podučavati      u poglavlju III.)
                 usavršavanje putem  • poticati nove ideje
                 literature
       Poučavanje koje će  Stručni suradnici:  zaposlenika
       biti usklađeno s                       Suradnja s Gradskim uredom za
       pedagoškim   • sudjelovanje na stručnim  Financijski potencijali:  obrazovanje:
       aspektom      skupovima      • štednja na    • redovita
       • individualizacija • predavanje na učiteljskim  energentima -
         nastave     vijećima        jednosmjenski rad
       • veća korelacija • samostalno
         predmeta i   usavršavanje putem  Opremljenost:
         aktiva     literature      • čuvati inventar Škole
       • raznovrsne  Administrativno-tehničko  • uljepšati inventar i
         metode i   osoblje:          prostor škole sa
         aktivnosti  • sudjelovanje na stručnim  smanjenim
       • mentorstvo u  skupovima        sredstvima, a velikom
         nastavi,   • informiranje djelatnika o  kreativnošću
         izbjegavanje  novostima pravnih i  • priprema za uvođenje
         frontalnog   financijskih akata   e-dnevnika
         poučavanja

       • model
         suradničke i
         nenasilne
         komunikacije


                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10