Page 6 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 6

PODRUČJA KURIKULUMA

       Izborna nastava – pregled       NAZIV                   NOSITELJ
       PROGRAMA        RAZRED

                           Stipo Šarić
       1. Vjeronauk      I. –VIII.    Tihomir Drugčević
                           Tatjana Purić

       2. Informatika     VII. – VIII.   Saša Pupovac

                           Maja Burazin
       3. Engleski jezik   I. – VIII.    Maja Koretić
                           Ivana Filipec
                           Ivana Filipec
       4. Njemački jezik   I. – VIII.    Maja Koretić

                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11