Page 9 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 9

Vjeronaučna znanja i vjernički stavovi ostvaruju se u otkrivanju i upoznavanju Boga
                    svega stvorenoga, koji poziva čovjeka na suradnju i daljnje stvaranje i oblikovanje
                    stvorenoga svijeta. U temelju stoji Božji poziv čovjeku, učenicima, da prepoznaju
       ciljevi aktivnosti, programa i/ili njegove tragove u svijetu, upoznaju njegovu poruku, koja ima svoj vrhunac u Isusu
       projekta         Kristu, i da u skladu s Kristovim naukom vjerno žive svakodnevni život.
                    .

                    Namjena katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi sustavno je povezivanja Božje objave
                    i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja sustavnoga i
       namjena aktivnosti,    cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere.
       programa i/ili projekta


       nositelji aktivnosti,   Vjeroučitelj Stipo Šarić 4a, 4b
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
                    usmeno izlaganje, razgovor, pismeno izražavanje, likovno, glazbeno i scensko
       način realizacije aktivnosti,  izražavanje, čitanje i rad na tekstu, meditacija, molitva, igra asocijacija, igra kviz znanja,
       programa i/ili projekta  izrada power point prezentacija, korištenje prigodnih power point prezentacija,

       vremenik aktivnosti,   Tijekom školske godine prema raporedu-2 sata tjedno.
       programa i/ili projekta  Ukupno 70 sati godišnje
                    Način vrednovanja vjeroučenika je propisan Pravilnikom resornog Ministarstva, a realizira
       način vrednovanja i način  se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje, zalaganje,
       korištenja rezultata   stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja.
       vrednovanja
       detaljan troškovnik    Troškovi vezani za eventualnu nabavu potrošnog materijala
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta


       aktivnost, program i/ili
       projekt                    KATOLIČKI VJERONAUK

                    Ostvariti zrelu vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini, u svim
                    dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj
                    Postići ljudski i kršćanski odgoj savjesti u odnosu prema sebi, prema drugima,
       ciljevi aktivnosti, programa  prema društvu i svijetu općenito
                    Upoznati i prihvatiti Isusa Krista kao navjestitelja Radosne vijesti čovjeku -
       i/ili projekta      upoznati druge i različite od sebe te izgraditi osjećaj poštovanja prema drugim
                    (različitim) kulturama, konfesijama i religijama.
                    Razviti duhovne i druge stvaralačke sposobnosti istinskim
                    »govorom vjere«.
                    Namjena katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi sustavno je povezivanja Božje
                    objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja
       namjena aktivnosti,   sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke
       programa i/ili projekta
                    vjere.
       nositelji aktivnosti,  Vjeroučitelj Tihomir Drugčević (4c;5a,b,c;6a,b,c;7b,c;8b
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
                    - prenošenje informacija učenicima o vjeri, religiji i vrijednostima koje izlaze iz prakse
       način realizacije aktivnosti,  Crkve - spoznaja kroz igru i učenje u grupama, individualni rad i rad u paru.
       programa i/ili projekta

       vremenik aktivnosti,   Tijekom školske godine prema rasporedu - 2 sata tjedno.

                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14