raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Učitelja biologije i prirode-  rad na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati)- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13).

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  •  presliku  domovnice,
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)  i
  • uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (preslika)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

KLASA:112-01/14-01/04
URBROJ:251-197-14-1

Zagreb,  20.2.2014. godine

 

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Jasna Horvat,  prof.


Prethodni natječaji
travanj 2013
rujan 2013
listopad 2013