raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Spremačice- rad na određeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa  sukladno općim propisima o radu, kandidat mora imati završenu osnovnu školu.

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  •  presliku  domovnice,
  • dokaz o   završenoj osnovnoj školi  (preslika svjedodžbe)  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja  koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu i ima prednost u odnosu na druge kandidate/kinje  pod jednakim uvjetima.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KLASA:112-01/16-01/09
URBROJ:251-197-16-1
Zagreb,     23.2.2016.  godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:

Jasna Horvat,  prof
Prethodni natječaji
 
travanj 2013
rujan 2013
listopad 2013
prosinac 2013
veljača 2014
listopad 2014
siječanj 2016.