raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Učitelja razredne nastave rad na određeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;).

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  •  preslika  domovnice,
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika)

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  neposredno ili poštom na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja.

KLASA:112-01/13-01/10
URBROJ:251-197-13-1

Zagreb,  19.4.2013. godine

 

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Silvija Marušić, prof.