raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Učitelja njemačkog i engleskog jezika-  rad na određeno, puno radno vrijeme, zamjena -1 izvršitelj (m/ž)
  2. Učitelj  matematike- rad na određeno, puno radno vrijeme, zamjena- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13, 152/14; 7/17) i Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96; 56/01).

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (preslika)
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome )  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, dužan se je  na to pravo  pozvati u prijavi na natječaj i  priložiti dokaze o pravu na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale  kandidate  ostvaruje samo pod  jednakim uvjetima ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.
KLASA:112-01/18-01/11
URBROJ:251-197-18-1
Zagreb, 26.4.2018. godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Jasna Horvat, prof.


Prethodni natječaji