Na temelju članka 127. i 165. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12-pročišćeni tekst i 94/13) i članka 54. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Voltino raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja ili stručnog suradnika, a ima najmanje višu stručnu spremu i pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi. Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti : -diplomu ( izvornik ili ovjereni preslik) -domovnicu -dokaz o položenom stručnom ispitu ili o oslobođenju od polaganja istog -dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi (potvrda škole) -dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za kaznena djela iz čl. 106. st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( izvornik, ne starije od 6 mjeseci). -životopis Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb, s naznakom „Natječaj za ravnatelja“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednica Školskog odbora:
Snježana Crneković


Natječaj objavljen u 24sata dana 29.9.2013. godine.
.