raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Učitelja hrvatskog jezika -  rad na neodređeno, puno radno vrijeme -1 izvršitelj (m/ž)
  2. Učitelja hrvatskog jezika- rad na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) zamjena, ne dulje od 14.6.2019. godine - 1 izvršitelj
  3. Učitelja razredne nastave u produženom boravku- rad na određeno, puno radno vrijeme- zamjena, ne dulje od 14.6.2019. godine- 1 izvršitelj

Opći i posebni uvjeti prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13, 152/14; 7/17, 68/18) i Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96; 56/01).

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (preslika)
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome )  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja  koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužan/na  je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  priložiti dokaze o pravu na koje se poziva i ima   prednost u odnosu na ostale  kandidate/kinje   samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat /kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017)  dužan/na  je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat /kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat /kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14)   dužan/na  je uz prijavu  na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA:112-01/18-01/18
URBROJ:251-197-18-1
Zagreb,  27.9 .2018.  godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Jasna Horvat,  prof.


Prethodni natječaji