raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Učitelja razredne nastave u produženom boravku-  rad na određeno, puno radno vrijeme do 31.8.2015. godine- 1 izvršitelj (m/ž)
  2. Učitelj razredne nastave u produženom boravku- rad na neodređeno, puno radno vrijeme -1 izvršitelj (m/ž)
  3. Učitelj engleskog jezika- rad na određeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13) i Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96; 56/01).

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  •  presliku  domovnice,
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome )  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 6 mjeseci)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

KLASA:112-01/14-01/24
URBROJ:251-197-14-1
Zagreb,     23.10.2014. godine

 

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Jasna Horvat,  prof.


Prethodni natječaji
 
travanj 2013
rujan 2013
listopad 2013