raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Učitelja engleskog jezika-  rad na određeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž)
  2. Učitelja njemačkog jezika- rad na određeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj (m/ž)
  3. Učitelja geografije- rad na određeno, puno radno vrijeme-1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13, 152/14) i Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96; 56/01).

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome )  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja  koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu i ima prednost u odnosu na druge kandidate/kinje  pod jednakim uvjetima.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA:112-01/16-01/19
URBROJ:251-197-16-1
Zagreb, 18.10.2016.  godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Jasna Horvat,  prof.

.


Prethodni natječaji
 
travanj 2013
rujan 2013
listopad 2013
prosinac 2013
veljača 2014
listopad 2014
studeni 2014
prosinac 2014
listopad 2015.
siječanj 2016