raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Učitelja hrvatskog jezika-  rad na određeno, nepuno radno vrijeme /20 sati tjedno/ zamjena-1 izvršitelj (m/ž)
  2. Učitelja matematike- rad na određeno, nepuno radno vrijeme /20 sati tjedno/ zamjena - 1 izvršitelj (m/ž)
  3. Učitelj matematike-rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme /20 sati tjedno/- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13, 152/14; 7/17) i Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96; 56/01).

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome )  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 1 mjesec)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, dužni su na to pravo se pozvati u prijavi na natječaj i  priložiti dokumentaciju na osnovi koje se to pravo ostvaruje, te ostvaruju prednost u odnosu druge kandidate   samo pod jednakim uvjetima.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA:112-01/17-01/15
URBROJ:251-197-17-1
Zagreb,   10.10.2017. godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:

Jasna Horvat,  prof.


Prethodni natječaji