raspisuje slijedeće natječaje
za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 126.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18-  u daljem tekstu: Zakon )  i članka 58. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Voltino , Zagreb, Vinkovačka 1 raspisuje

NATJEČAJ
za  imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica  školske ustanove mora ispunjavati  sljedeće nužne uvjete:
1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona
2.) uvjete propisane člankom 106.  Zakona ,
3.) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1.  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom  1.  ili  ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova,  može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog
 • dokaz o radnom iskustvu  (potvrda ili elektronički zapis HZMO i dokaz o radnom iskustvu na odgojno -obrazovnim poslovima u školskim ustanovama)
 •  da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona  (ne starije od šest mjeseci )
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona ( odluke o imenovanju ili potvrda školske ustanove )

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužna se  u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu,   te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem članka  102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017)  dužna  je uz prijavu  na natječaj  priložiti pored dokaza o  ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti  temeljem čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 , 152/14  39/18)   dužna  je uz prijavu  na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija kandidatima se vraća po isteku natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

KLASA:112-01/18-01/19
URBROJ:251-197-18-1
Zagreb, 19.10.2018. godine

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Snježana Crneković

na radnom mjestu

 1. Učitelja razredne nastave - rad na određeno, puno radno vrijeme, zamjena- 1 izvršitelj (m/ž)

Opći i posebni uvjeti prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13, 152/14; 7/17, 68/18) i Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96; 56/01).

Uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika)
 • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome )  i
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja  koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužan/na  je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  priložiti dokaze o pravu na koje se poziva i ima   prednost u odnosu na ostale  kandidate/kinje   samo pod  jednakim uvjetima.

Kandidat /kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017)  dužan/na  je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat /kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat /kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat /kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14)   dužan/na  je uz prijavu  na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA:112-01/18-01/17
URBROJ:251-197-18-3
Zagreb,  18.10 .2018.  godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Jasna Horvat,  prof.


Prethodni natječaji