• Sadržaj ()
 • Proračun Grada Zagreba za 2018. ()
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2018. ()
 • Projekcija Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019. - 2020. ()
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2018. ()
 • Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. ()
 • Program javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. ()
 • Program javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu za 2018. ()
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2018. ()
 • Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu ()
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018. ()
 • Program radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2018. ()
 • Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja zaštite potrošača, promicanja poduzetništva i obrta, promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoja turizma u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama i zaštite okoliša i održivog razvoja u 2018. ()
 • Program financiranja programa i projekata iz područja udruga mladih ili udruga za mlade u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja zaštite zdravlja u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja pružanja socijalnih usluga u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2018. ()
 • Program financiranja udruga iz područja sustava civilne zaštite u 2018. ()
 • Program sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2018. za područje kulture ()
 • Program sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2018. za područje branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata ()
 • Program sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2018. za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom ()
 • Program sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2018. za socijalnu zaštitu ()
 • Program sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2018. za područje sustava civilne zaštite ()
 • Program sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u 2018. iz područja zaštite zdravlja ()
 • Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb za 2018. ()
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2018. ()
 • Program održavanja javnoprometnih površina, javnih objekata, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2018. ()
 • Zaključak o izmjeni Financijskog plana Gradske četvrti Gornja Dubrava za 2017. ()
 • Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu ()
povećaj
zatvori
Službeni glasnik

REPUBLIKA HRVATSKA

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 7. sjednici, 21. prosinca 2017., donijela je

 

PROGRAM

javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018.

 

UVOD

 

Djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja, kao obvezna razina odgoja i obrazovanja kojoj je funkcija osiguravanje stjecanja širega općeg odgoja i obrazovanja, provodi se u školskoj godini 2017./2018. u Gradu Zagrebu u:

a) ustanovama osnivač kojih je Grad Zagreb

- 108 redovnih osnovnih škola u koje je upisano 61.154 učenika u 2.845 razrednih odjela,

- 4 osnovne škole za učenike s teškoćama u koje je upisano 788 učenika u 140 razrednih odjela,

- 2 osnovne umjetničke (glazbene) škole u koje je upisano 893 učenika u 78 razrednih odjela. Osnovno umjetničko obrazovanje provodi se i u 6 srednjih glazbenih škola te 3 srednje plesne škole u koje je upisano 3.183 učenika u 224 razredna odjela. Osnovno glazbeno obrazovanje izvodi se prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu u šestogodišnjem trajanju, a osnovno plesno obrazovanje prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu u četverogodišnjem trajanju.

Ukupno je osnovnim umjetničkim obrazovanjem, kojim učenici stječu znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja, obuhvaćeno 4.076 učenika, a koji su polaznici i redovnih osnovnih škola, raspoređenih u 302 razredna odjela.

b) privatnim osnovnim školama s pravom javnosti

- 8 osnovnih škola u koje je upisano 722 učenika u 55 razrednih odjela, od kojih se četiri osnovne vjerske škole, na temelju Ugovora Svete Stolice i Republike Hrvatske, financiraju u cijelosti (osim plaća zaposlenika i naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život).

Podacima nije obuhvaćena jedna privatna osnovna škola koja nema upisanih učenika.

Program osnovnoga umjetničkog obrazovanja provodi i jedna privatna osnovna glazbena škola koju polazi 25 učenika raspoređenih u 6 razrednih odjela te 6 privatnih srednjih umjetničkih (glazbenih) škola u koje su uključena 322 učenika u 39 razrednih odjela. Jedna privatna glazbena škola prestaje s radom.

Sveukupno je osnovnim umjetničkim obrazovanjem u privatnim školama obuhvaćeno 347 učenika u 45 razrednih odjela.

U Osnovnoj školi Matije Gupca realizira se i međunarodni program MYP IBO, program Hrvatske škole na engleskom jeziku i djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi, i to ostvarivanjem desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi od navršenih pet godina života do polaska u osnovnu školu.

U nastojanju da se učenicima, koji se nalaze na dužem bolničkom liječenju, omogući kontinuitet u nastavi, Grad Zagreb nastavlja s organizacijom ovog iznimno značajnoga, pedagoškoga i nadasve humanog oblika nastave započetog 2003. Nastava je organizirana za 699 učenika u 36 razrednih odjela u svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije, a realiziraju je učitelji pet zagrebačkih osnovnih škola. Broj učenika se mijenja, ovisno o trajanju liječenja pojedinog učenika.

U školskoj godini 2017./2018. u osnovne škole Grada Zagreba uključeno je 1.377 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 590 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola).

Sukladno članku 30. Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) u sedam osnovnih škola organiziraju se sljedeći modeli organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina: OŠ Ivana Gundulića (Model B i C za učenike pripadnike mađarske nacionalne manjine i Model C za učenike pripadnike ruske i poljske nacionalne manjine), OŠ dr. Ivana Merza i OŠ Tituša Brezovačkog (Model C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine), OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića (Model C za učenike pripadnike češke nacionalne manjine), OŠ Nikole Tesle i OŠ Augusta Harambašića (Model C za učenike pripadnike makedonske nacionalne manjine) te OŠ Lauder-Hugo Kon (model C za učenike pripadnike židovske nacionalne manjine).

Od 108 redovnih osnovnih škola 33 rade u jednoj smjeni, a 75 u dvije smjene, dok od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama jedna radi u jednoj, a tri u dvije smjene.

 

PROGRAMSKI CILJEVI

 

Ciljevi i načela odgoja i obrazovanja utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u njihovu ostvarivanju od posebne je važnosti partnerstvo svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Obrazovna politika u Gradu Zagrebu usmjerena je prema upotrebi suvremenih tehnologija, unapređivanju jezičnih i interkulturalnih kompetencija, pokretanju inovacijskih projekata i razvitku suradnje unutar zemlje, ali i suradnje s međunarodnim obrazovnim čimbenicima.

Stoga se proračunom Grada Zagreba u kontinuitetu osiguravaju znatna sredstva za financiranje širih javnih potreba Grada Zagreba da bi se ostvarili ciljevi i prioriteti razvoja djelatnosti, od kojih posebno ističemo:

-  osiguravanje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces

-  osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika uz uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama

-  provedbu odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju

-  aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina

-  sprječavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta

-  provedbu preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama

-  osiguranje sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa te sredstava za pojačani standard u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja

-  potporu programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz fondova EU-a

-  potporu programima/projektima organizacija civilnog društva kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.

Ostvarivanje strategijom određenih ciljeva pridonijet će podizanju razine kvalitete sveukupnoga pedagoškog standarda zagrebačkih osnovnih škola, kvalitetnijoj ponudi programa za učenike i njihove roditelje sukladno iskazanim potrebama i interesima, kvaliteti učenja i promicanju prava djeteta i svakako prepoznatljivosti zagrebačkoga osnovnog obrazovanja u europskim okvirima.

U Proračunu Grada Zagreba za 2018. osiguravaju se sredstva za financiranje djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja iz dvaju izvora:

 

I. IZ SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Plan: 118.733.615,00 kuna

Sredstva za financiranje minimalnoga financijskog standarda odgoja i osnovnog obrazovanja Grada Zagreba u 2018. osiguravaju se u Proračunu Grada Zagreba na temelju odgovarajuće odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te procijenjenih prihoda od udjela u porezu na dohodak.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

 

A. Materijalni i financijski rashodi

Plan: 88.733.215,00 kuna

1. Naknade troškova zaposlenima

2. Rashodi za materijal i energiju

3. Rashodi za usluge

Prijevoz učenika osnovnih škola organiziran je na temelju Ugovora o pružanju usluge prijevoza učenika u osnovnim školama Grada Zagreba između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice ZET-a od 1. listopada 2007., Aneksa Ugovoru od 12. listopada 2009., II. aneksa Ugovoru od 11. rujna 2012., III. aneksa Ugovoru od 15. veljače 2013., IV. aneksa Ugovoru od 12. ožujka 2013., V. aneksa Ugovoru od 12. rujna 2013., VI. aneksa Ugovoru od 3. rujna 2014., VII. aneksa Ugovoru od 24. studenoga 2014., VIII. aneksa Ugovoru od 4. rujna 2015., IX. aneksa Ugovoru od 2. rujna 2016., X. aneksa Ugovoru od 15. studenoga 2016., te XI. aneksa Ugovoru od 1. rujna 2017., autobusima izrađenim u skladu s Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (Narodne novine 100/08 i 20/09). U školskoj godini 2017./2018. prijevoz je organiziran za 3.713 učenika iz 20 osnovnih škola.

4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5. Ostali financijski rashodi

 

B. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućega i investicijskog održavanja

Plan: 10.844.000,00 kuna

Dio sredstava za hitne intervencije doznačuje se školi na temelju kriterija opsega djelatnosti mjesečnim akontacijama sredstava. Sredstva za usluge tekućega i investicijskog održavanja školskih objekata ulažu se prema listi prioriteta, jedinstvenoj za ulaganje sredstava iz decentraliziranih funkcija. Prioriteti su razvrstani po sljedećim grupama radova:

a. održavanje krovišta

b. održavanje kotlovnica i sustava grijanja

c. održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija

d. održavanje elektroinstalacija

e. održavanje unutarnje i vanjske stolarije

f. ostali građevinski radovi.

 

C. Rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

Plan: 19.156.400,00 kuna

1. Građevinski objekti

a) Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija

Sredstva za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora koriste se za završetak započetih radova i realizaciju godišnjeg plana. Postupak izrade godišnjih planova i provođenja natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja jednak je kao i kod investicijskog održavanja.

2. Postrojenja i oprema

a) Oprema i namještaj

b) Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Sredstva za postrojenja i opremu osnovnih škola ulažu se na temelju iskazanih opravdanih potreba osnovnih škola i stvarnim prioritetima, u okviru sredstava osiguranih za financiranje decentraliziranih funkcija.

Prijedlog plana nabave roba, radova i usluga za 2018. izrađuje Gradski ured za obrazovanje na osnovi opravdanog zahtjeva ustanova, a donosi ga gradonačelnik u okviru jedinstvenog plana nabave.

 

II. IZ IZVORNIH SREDSTAVA GRADA ZAGREBA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

Plan: 137.180.385,00 kuna

Programom javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju Grada Zagreba za 2018., kao i proteklih godina, iz Proračuna Grada Zagreba osiguravaju se značajna sredstva za financiranje širih javnih potreba Grada Zagreba u djelatnosti, i to za sljedeće programe:

1. produženi boravak

2. nabava udžbenika i školskih odora

3. donacije privatnim osnovnim školama

4. sufinancirana prehrana

5. naknade za rad školskih odbora

6. izvannastavne i ostale aktivnosti

7. škola u prirodi

8. vikendom u sportske dvorane

9. pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici

10. redovna djelatnost osnovnih škola

11. održavanje i opremanje osnovnih škola za poboljšanje standarda

12. sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova ili za prihvaćanje partnerstva za EU fondove.

 

1. PRODUŽENI BORAVAK

Plan: 44.572.385,00 kuna

Suvremeni način života nameće sve većem broju roditelja ne samo potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave, već i potrebu za organiziranom brigom o djetetu. Produženi boravak kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti, zasigurno je jedan od modela kojim se kvalitetno i sustavno rješava navedeni problem, osobito u urbanim sredinama.

Osnovne škole organiziraju produženi boravak za potrebe svojih učenika, a iznimno i za učenike izvan svoga upisnog područja. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda.

Osnovne škole, na osnovi iskazanih potreba i interesa roditelja dostavljaju Gradskom uredu za obrazovanje na kraju svake školske godine prijedlog ustroja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka za iduću školsku godinu vodeći pri tome brige o prostornim, kadrovskim i drugim organizacijskim uvjetima.

O organizaciji programa produženog boravka odlučuje Gradski ured za obrazovanje na osnovi obrazloženog prijedloga svake škole.

Odgojno-obrazovna skupina produženog boravka ustrojava se, u pravilu, od učenika istog razreda (redovita odgojno-obrazovna skupina), a iznimno za učenike više razreda (kombinirana odgojno-obrazovna skupina).

Sukladno sredstvima osiguranima u Proračunu Grada Zagreba i sredstvima koja uplaćuju roditelji učenika uključenih u program produženog boravka, osiguravaju se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza učitelja koji realizira program produženog boravka. U školskoj godini 2017./2018. program produženog boravka organizira 568 učitelja razredne nastave za potrebe 13.565 učenika, raspoređenih u 568 odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u 110 osnovnih škola, što je povećanje za 595 učenika i 33 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 2016./2017., odnosno povećanje za 38 osnovnih škola, 9.108 učenika i 392 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 1996./1997., kada je Grad Zagreb preuzeo od Ministarstva znanosti i obrazovanja financiranje ovog programa.

Također treba napomenuti da Grad Zagreb već treću godinu za redom sufinancira rad jednog učitelja u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini za 25 učenika Osnovne škole Velika Mlaka, a koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.

Sukladno odredbama Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, nastava za učenike u odgojno-obrazovnim skupinama produženog boravka organizira se u prijepodnevnim satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave.

Dnevno trajanje produženog boravka je od 12.00 do 17.00 sati, a škole ga usklađuju s potrebama zaposlenih roditelja te svojim organizacijskim, kadrovskim i prostornim uvjetima.

Program produženog boravka provodi se:

- od 12.00 do 14.00 sati učenici provode slobodno vrijeme (objed, odmor), a

- od 14.00 do 17.00 sati, odnosno do dolaska roditelja, za učenike je organiziran samostalni rad u kojem oni pod vodstvom učitelja/ice izrađuju domaće zadaće, samostalno uče i izrađuju ostale zadatke, sukladno svojim interesima.

Ovaj je rad usuglašen s nastavnim programom, a metode rada učitelja i učenika u odgojno-obrazovnom radu identične su metodama rada redovite nastave. Slobodne aktivnosti podrazumijevaju učiteljevu slobodu kreiranja, smisao za stvaralaštvo, a istodobno su i uspješan poticaj za angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave. Učitelji razredne nastave koji provode produženi boravak sklapaju sa školom ugovor o radu te imaju ista prava i obveze kao i drugi učitelji škole.

Prioritet pri uključivanju u produženi boravak imaju:

- djeca čija su oba roditelja zaposlena ili dijete/djeca zaposlenoga samohranog roditelja, koji koriste pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi

- djeca invalida Domovinskog rata, ako je drugi roditelj zaposlen

- djeca s teškoćama u razvoju

- djeca bez roditelja ili zanemarenoga roditeljskog staranja

- djeca koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima

- djeca koja primaju dječji doplatak.

Dokumente s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta roditelji, odnosno staratelji učenika dostavljaju školi. Ako se za uključivanje u produženi boravak prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta ne može povećati broj odgojno-obrazovnih skupina, prioritet pri uključivanju u produženi boravak škola utvrđuje na osnovi navedenih kriterija.

Za 2018. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka, i to:

- za učenike I., II. i III. razreda - 200,00 kuna,

- za učenike IV. razreda - 350,00 kuna.

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.

Olakšice u plaćanju imaju roditelji učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba za:

- dijete osobe s invaliditetom (100 % i 90 %) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete osobe s invaliditetom (od 80 % do 60 %) - plaća 50 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete osobe s invaliditetom (50 % i manje) - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete samohranog roditelja - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete čija se obitelj koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa.

Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica, a na osnovi obrazloženog zahtjeva škole u suradnji s centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim nadležnim ustanovama.

Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:

1. dokaz o prebivalištu djeteta:

uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama - preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana;

2. dokazi o samohranosti roditelja:

rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;

3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:

rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti;

4. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:

rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Ako roditelj, odnosno staratelj učenika ostvaruje olakšicu po više osnova, primjenjuje se jedna olakšica koja je za roditelja najpovoljnija.

Iznos sudjelovanja roditelja/staratelja učenika u cijeni programa produženog boravka utvrđuju osnovne škole na temelju dostavljene dokumentacije, a prije potpisivanja ugovora što ga osnovna škola sklapa s roditeljem/starateljem učenika za svaku školsku godinu.

Sredstva za opremanje produženog boravka raspoređuju se na osnovi iskazanih potreba škola u okviru sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018.

Indikatori kvalitete kojima će se pratiti realizacija:

- broj osnovnih škola u kojima se realizira program produženog boravka

- broj učenika obuhvaćenih programom produženog boravka

- broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka

- broj učitelja razredne nastave koji realiziraju program produženog boravka

 

2. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA

Plan: 30.000.000,00 kuna

Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2018./2019. udžbenike koji su besplatni za:

- učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (108 redovnih osnovnih škola i 4 osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju),

- učenike privatnih osnovnih škola (8 škola) koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba,

- učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove),

- učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba.

Grad Zagreb će u okviru pronatalitetne politike i radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja te jačanja odgojne uloge škole u 2018. nastaviti s nabavom školskih odora besplatnih za učenike I. do VIII. razreda redovnih osnovnih škola Grada Zagreba, sukladno iskazanom interesu škola, učenika i roditelja.

 

3. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

Plan: 530.000,00 kuna

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Zagreba za 2018. posebna pozornost će se posvetiti privatnim osnovnim školama Grada Zagreba. U tom će se smjeru izraditi kriteriji i mjerila o financijskoj potpori privatnim osnovnim školama s pravom javnosti, za organizaciju odgojno-obrazovnog rada na području Grada Zagreba, a donijet će ih gradonačelnik Grada Zagreba.

Također se iz ovih sredstava financira i rad pomoćnika u nastavi sukladno kriterijima i uvjetima iz točke 9. ovog programa. Trenutno se financiraju 3 pomoćnika za 3 učenika u 2 privatne škole.

Indikatori kvalitete kojima će se pratiti realizacija:

-  broj privatnih osnovnih škola kojima se financira rad pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika,

-  broj učenika kojima se financira rad pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika,

-  broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.

 

4. SUFINANCIRANJE PREHRANE

Plan: 26.000.000,00 kuna

Sve osnovne škole dužne su osigurati prehranu učenika. U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 44.300 učenika.

Cijena mliječnog obroka iznosi 5,00 kuna, ručka 9,00 kuna, a užine 2,50 kuna. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene obroka, sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz ovog programa. Razlika sredstava do utvrđene pune cijene besplatnih i sufinanciranih obroka školi se doznačuje iz proračunskih sredstava.

Sufinanciranjem cijene obroka obuhvaćeni su svi korisnici školske prehrane, i to:

A. Pravo na besplatni: mliječni obrok, ručak i užinu imaju učenici:

- čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade

- čiji su roditelji (odnosi se na oba roditelja, odnosno samohranog roditelja) nezaposleni i redovno su prijavljeni Zavodu za zapošljavanje ili posljednja dva mjeseca nisu primili plaću

- djeca invalida Domovinskog rata

- djeca osoba s invaliditetom (100 % i 90 %).

U pravilu se ručak i užina organiziraju za djecu koja su uključena u program produženog boravka. Učenici ove kategorije sufinanciranja prehrane, izvan produženog boravka, mogu konzumirati besplatni ručak i užinu, ako to škola može organizirati.

B. Učenici koji primaju dječji doplatak imaju pravo na sufinancirane obroke, i to na:

- sufinancirani mliječni obrok

- sufinancirani ručak i užinu (uz uvjet da su uključeni u produženi boravak).

Sufinanciranje cijene mliječnog obroka ove kategorije korisnika prehrane provodi se na temelju rješenja, uvjerenja ili potvrde HZMO-a o pravu na dječji doplatak, i to:

- uz popust od 86,00 %, odnosno cijena iznosi 0,70 kuna, za korisnike koji ostvaruju dječji doplatak po: članku 17. stavku 1., članku 21. stavku 1. i članku 21. stavku 2. (osnovica članak 17. stavak 1.) i članku 22. Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12 i 82/15),

- uz popust od 65,00 %, odnosno cijena iznosi 1,75 kuna, za korisnike koji ostvaruju dječji doplatak po članku 17. stavku 2., članku 21. stavku 1. i članku 21. stavku 2. (osnovica članak 17. stavak 2.) Zakona o doplatku za djecu,

- uz popust od 50,00 %, odnosno cijena iznosi 2,50 kuna, za korisnike koji ostvaruju dječji doplatak po članku 17. stavku 3., članku 21. stavku 1. i članku 21. stavku 2. (osnovica članak 17. stavak 3.) Zakona o doplatku za djecu.

Sufinanciranje cijene ručka ove kategorije korisnika prehrane (uz uvjet da su uključeni u produženi boravak) provodi se na temelju rješenja, uvjerenja ili potvrde HZMO-a o pravu na dječji doplatak, i to:

- uz popust od 85,56 %, odnosno cijena iznosi 1,30 kuna, za korisnike koji ostvaruju dječji doplatak po članku 17. stavku 1., članku 21. stavku 1. i članku 21. stavku 2. (osnovica članak 17. stavak 1.) i članku 22. Zakona o doplatku za djecu,

- uz popust od 63,89 %, odnosno cijena iznosi 3,25 kuna, za korisnike koji ostvaruju dječji doplatak po članku 17. stavku 2., članku 21. stavku 1. i članku 21. stavku 2. (osnovica članak 1. stavak 2.) Zakona o doplatku za djecu,

- uz popust od 50,00 %, odnosno cijena iznosi 4,50 kuna, za korisnike koji ostvaruju dječji doplatak po članku 17. stavku 3., članku 21. stavku 1. i članku 21. stavku 2. (osnovica članak 17. stavak 3.) Zakona o doplatku za djecu.

Sufinanciranje cijene užine ove kategorije korisnika prehrane (uz uvjet da su uključeni u produženi boravak) provodi se uz popust od 20,00 %, odnosno cijena za korisnika iznosi 2,00 kune.

Učenici ove kategorije sufinanciranja prehrane, izvan produženog boravka, mogu konzumirati ručak po cijeni od 6,50 kuna i užinu po cijeni od 2,00 kune, ako to škola može organizirati.

C. Ostali učenici, izvan kriterija pod A. i B., također ostvaruju popust u cijeni obroka u školskoj prehrani:

- Sufinanciranje cijene mliječnog obroka ove kategorije korisnika prehrane provodi se uz popust od 30,00 %, odnosno cijena za korisnika iznosi 3,50 kuna.

- Sufinanciranje cijene ručka ove kategorije korisnika prehrane provodi se uz popust od 27,78 %, odnosno cijena za korisnika iznosi 6,50 kuna (uz uvjet da su uključeni u produženi boravak).

- Sufinanciranje cijene užine ove kategorije korisnika prehrane provodi se uz popust od 20,00 %, odnosno cijena za korisnika iznosi 2,00 kune (uz uvjet da su uključeni u produženi boravak).

Za učenike po kriteriju (C), izvan sustava produženog boravka, ako škola zadovoljava sve prostorne i materijalne uvjete, ima adekvatnu kuhinjsku opremu i opremu za serviranje hrane te ako ima dovoljan broj zaposlenika, može organizirati konzumaciju ručka po cijeni od 9,00 kn i užine po cijeni od 2,50 kn.

Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije triju obroka (mliječni obrok, ručak i užina).

U svim je slučajevima škola dužna obvezno primjenjivati kriterije, mjerila i sufinancirane cijene obroka iz ovog programa, kao maksimalne cijene obroka prema korisnicima.

Učenici se uključuju u besplatnu ili sufinanciranu prehranu od datuma kada je osnovna škola zaprimila dokumentaciju, a ne od datuma koje nosi rješenje, uvjerenje ili potvrda o pravu na dječji doplatak, odnosno rješenje ili uvjerenje o pravu korištenja socijalne pomoći i ostala uvjerenja.

Učenicima s teškoćama u posebnim razrednim odjelima sufinancira se razlika u cijeni prehrane u odnosu na sufinanciranu prehranu prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za tekuću školsku godinu, a sukladno kriterijima sufinanciranja pod A., B., i C. ovog programa.

Roditelj učenika plaća cijenu prehrane mjesečno na temelju evidencije škole o broju korištenih obroka i uplatnica koje izdaju škole.

Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica, a na osnovi obrazloženog zahtjeva škole u suradnji s centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim nadležnim ustanovama.

 

5. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

Plan:4.000.000,00 kuna

Sredstva za naknade članovima školskih odbora osnovnoškolskih ustanova, kojih je osnivač Grad Zagreb, isplaćivat će se na temelju Zaključka o naknadi predsjednicima i članovima tijela upravljanja ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo obavljanje osnivačkih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17) i dostavljenih podataka o nazočnosti na sjednicama školskih odbora.

 

6. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Plan: 5.500.000,00 kuna

6.1. Troškovi prijevoza

Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škole u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri te programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

 

6.2. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.2.1. Poduka plivanja

Razumijevajući preventivnu ulogu znanja plivanja koje ima sve veću ulogu i koje je primarna kulturna potreba svakog čovjeka, u osnovnim se školama provodi program poduke plivanja na osnovi Nastavnog plana i programa za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 3. kolovoza 2006.

Početkom školske godine (rujan - listopad) provjerava se umijeće plivanja učenika II. razreda i učenika III. razreda koji iz nekog razloga nisu bili obuhvaćeni programom poduke plivanja u protekloj školskoj godini. Minimalni program poduke traje 15 sati, a izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama s najviše 15 učenika.

Program poduke plivanja za učenike svih osnovnih škola Grada Zagreba provodi se na bazenu Sportski park "Mladost", Zimskom plivalištu "Mladost", Bazenu "Utrine" i Jelkovec ustanove Upravljanje sportskim objektima te na bazenu OŠ Marije Jurić Zagorke.

Na bazenu OŠ Marije Jurić Zagorke svi raspoloživi kapaciteti tijekom školske godine rezervirani su za učenje plivanja učenika zagrebačkih osnovnih škola, a Školi se na temelju sporazuma nadoknađuju u vezi s tim materijalni troškovi bazena, opremanja, tekućega i investicijskog održavanja do planiranih sredstava, a koji se ne financiraju kroz opće i ostale troškove škole iz decentraliziranih sredstava.

Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 200,00 kuna (PDV uključen), po učeniku za 15 sati poduke.

Planirani obuhvat učenika ovim programom provjere i poduke je oko 10.000 učenika.

Izgradnja bazena u pojedinim gradskim četvrtima pridonijet će podizanju kvalitete provedbe ovog važnog programa.

Indikatori kvalitete kojima će se pratiti realizacija:

- broj učenika uključenih u program.

 

6.2.2. Natjecanja i smotre

Izvannastavne aktivnosti provode se kao sastavni dio redovitoga školskog sustava tijekom školske godine da bi se omogućilo iskazivanje i ostvarivanje posebnih zanimanja i sklonosti učenika, otkrivanje i njegovanje darovitosti, poticanje stvaralaštva te stjecanje znanja i umijeća. Te su aktivnosti vrlo važne u odgoju jer se svojim sadržajima približavaju željama učenika te pridonose razvoju učeničke osobnosti, stvaranju uvjeta za kulturni napredak te očuvanju i promicanju kulturne raznolikosti. Važno je istaknuti da se organiziraju za sve učenike - učenike prosječnih sposobnosti, darovite učenike koji svoje znanje potvrđuju i na međunarodnim olimpijadama, učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s posebnim potrebama.

Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti su natjecanja, susreti i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Program natjecanja i smotri učenika osnovnih škola Grada Zagreba donosi i provodi Gradski ured za obrazovanje.

Najvažniji programi na tom području, u kojima sudjeluju učenici i učitelji mentori osnovnih škola, prosvjetni i znanstveni radnici te izvanškolske stručne udruge jesu: LiDraNo (literarno, dramsko i novinarsko stvaralaštvo), natjecanja u prirodoslovlju i matematici, natjecanja u informatici, tehničkom stvaralaštvu, glazbenom stvaralaštvu i likovnoj kulturi, smotra učeničkih zadruga, natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika, stranih i klasičnih jezika, povijesti, vjeronauka, debata, sigurnost u prometu i poznavanje prometnih propisa "Prometna učilica", pružanje prve pomoći, "GLOBE u školi" te smotra projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja.

U programima koji se organiziraju na školskoj razini, u pravilu, uključena je većina učenika, a na razini Grada Zagreba uključeno je više od 10.000 učenika i oko 4.000 mentora. Gradski ured za obrazovanje financira troškove natjecanja školama domaćinima (60,00 kuna po učeniku i 80,00 kuna po članu povjerenstva i mentoru), opremanje škole domaćina nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnima za organizaciju natjecanja i smotre, uključujući i najam kazališnih dvorana, tiskanje pohvalnica, zahvalnica, diploma, pozivnica, naljepnica, plakata i zbornika, troškove osiguranja školskih prometnih jedinica i dr. te osigurava nagrade učenicima i mentorima.

Da bi se kvalitetnije provelo slobodno vrijeme, natjecanja i smotre svakako imaju veliko značenje kod mladih, a osobito darovitih. Uz stručno vodstvo svojih učitelja mentora iskazuju svoje znanje, vještine, nadarenost, što ih istodobno i potiče na daljnje stvaralaštvo.

Indikatori kvalitete kojima će se pratiti realizacija:

- broj učenika i učitelja uključenih u program.

 

6.2.3. Druge izvannastavne aktivnosti

Izvannastavne aktivnosti najdjelotvornije sprječavaju društveno neprihvatljivo ponašanje, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno istraživačko učenje. Stoga će se osiguranim sredstvima za 2018. nastaviti financirati, dijelom ili u cijelosti, i sljedeći programi:

- programi međugradske i međunarodne suradnje (Financiraju se, odnosno sufinanciraju projekti međugradske i međunarodne suradnje odgojno-obrazovnih te drugih ustanova koje se bave odgojno-obrazovnom djelatnošću u zemlji i inozemstvu. Riječ je, u pravilu, o projektima učeničke razmjene i prekogranične suradnje zagrebačkih škola sa školama iz zemlje i inozemstva, o projektima sudjelovanja učenika i njihovih mentora na različitim smotrama, kongresima, konferencijama, sajmovima, susretima, ljetnim školama, festivalima, turnirima, znanstvenim i stručnim skupovima, skupštinama i dr.)

- programi nacionalnih manjina

- potpora programima/projektima škola

- sufinanciranje tiskanja školskih listova

- obilježavanje obljetnica djelovanja osnovnih škola, na temelju dokumentiranih zahtjeva škola, i to: do 10.000,00 kuna za 10 godina; do 20.000,00 kuna za 50 godina; do 40.000,00 kuna za 100 i do 50.000,00 kuna za 150 godina i svakih daljnjih 10 godina djelovanja ustanova

- poduka učenika osnovnih škola iz prve pomoći

- smotra dječjeg stvaralaštva

- manifestacije, konferencije, tribine i slični programi.

Grad mladih Granešina tijekom školske godine provodi program jednodnevnog boravka kojim je tijekom godine obuhvaćeno oko 10.000 učenika. U programu jednodnevnog boravka Grad Zagreb sudjeluje s 35,00 kuna po učeniku.

 

6.2.4. Financiranje udruga javnim pozivom i izravnom dodjelom

Iznimno, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16) financiranje udruga se provodi i javnim pozivom i izravnom dodjelom.

Javni poziv za financiranje udruga objavljuje se za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za donacije i sponzorstva, obilježavanje važnih datuma i obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično), edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu), za programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj te podršku institucijskom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada Zagreba. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a o odobravanju jednokratne financijske potpore udrugama koje ispunjavaju propisane uvjete odlučuje gradonačelnik, na prijedlog gradskoga upravnog tijela, nadležnoga za financiranje aktivnosti za koju se traži jednokratna financijska potpora.

Bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo iznimno i u slučajevima određenima člankom 6. stavkom 3. Uredbe.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Zagreb sklapa ugovor o financiranju, sadržaj kojega je propisan Uredbom.

 

7. ŠKOLA U PRIRODI

Plan: 3.000.000,00 kuna

Kao zaseban oblik izvanučioničke nastave Škola u prirodi ima važnu odgojnu i obrazovnu zadaću. Učenje izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodno je za timski rad, utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno - obrazovne skupine te potiče intelektualna čuvstva. Od osobitog je značenja interdisciplinarno povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta te lakše i brže učenje.

Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici trećih i četvrtih razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini.

Program je razrađen na nastavne sadržaje, sportsko-rekreacijske sadržaje i slobodno vrijeme, a svi nastavni predmeti u Školi u prirodi izvode se prema nastavnom planu.

Program se ostvaruje na temelju ustrojstva Škole u prirodi utvrđenoga u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 3. kolovoza 2006.

Program Škole u prirodi za učenike trećih i četvrtih razreda izvodit će se u: Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici, "Cvrčak" u Dugoj Uvali - Zagrebački holding d.o.o., Podružnica "Vladimir Nazor" te u objektima Crvenog križa Zagreb - Domu Crvenog križa na Sljemenu i Villi Rustica u Novom Vinodolskom.

Dom Crvenog križa na Sljemenu

Planira se da tijekom 2017./2018. program Škole u prirodi obuhvati do 70 škola, odnosno do 120 učenika i 8 učitelja trećih razreda tjedno, a ukupno bi ovim programom bilo obuhvaćeno 3.969 učenika i 295 učitelja. Program se provodi od ponedjeljka do petka uz ukupnu cijenu programa od 700,00 kuna po učeniku od čega roditelji sufinanciraju 350,00 kuna. Grad Zagreb sudjeluje u cijeni s 350,00 kuna po sudioniku programa i osigurava cjelokupna sredstva za prijevoz.

Odmaralište "Stoimena" u Crikvenici

U ovom odmaralištu učenici borave i rade od ponedjeljka do petka, a u programu sudjeluju svi učenici jednoga razrednog odjela, s učiteljima. Tjedni program omogućuje boravak do 300 učenika i njihovih učitelja. Ovim petodnevnim programom prema planu bit će obuhvaćeno 3.377 učenika i 241 učitelj. Ukupna cijena programa je 720,00 kuna po učeniku od čega roditelji sufinanciraju 360,00 kuna. Grad Zagreb sudjeluje u cijeni s 360,00 kuna po sudioniku programa i osigurava cjelokupna sredstva za prijevoz.

Odmaralište "Cvrčak" u Dugoj Uvali

Program se provodi od ponedjeljka do petka, a prema planu obuhvatit će 1.234 učenika i 90 učitelja. Ukupna cijena programa je 720,00 kuna po učeniku od čega roditelji sufinanciraju 360,00 kuna. Grad Zagreb sudjeluje u cijeni s 360,00 kuna po sudioniku programa i osigurava cjelokupna sredstva za prijevoz.

Objekt Crvenog križa u Novom Vinodolskom "Villa Rustica"

Ovaj petodnevni program provodi se u organizaciji Crvenog križa Zagreb, a može obuhvatiti do 180 učenika tjedno. U programu će prema planu sudjelovati 3.322 učenika i 243 učitelja. Ukupna cijena programa je 720,00 kuna po učeniku, od čega roditelji sufinanciraju 360,00 kuna. Grad Zagreb sudjeluje u cijeni s 360,00 kuna po sudioniku programa i osigurava cjelokupna sredstva za prijevoz.

Indikatori kvalitete kojima će se pratiti realizacija:

- broj osnovnih škola uključenih u program

- broj učitelja uključenih u program

- broj učenika uključenih u program.

 

8. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

Plan: 4.170.000,00 kuna

Cilj je ovog neosporno važnoga i pedagoški opravdanog programa, pokrenutoga početkom školske godine 2007./2008. na inicijativu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport i u suradnji s osnovnim školama Grada Zagreba, uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima radi razvoja mentalnoga, socijalnoga i fizičkog zdravlja te podizanja kvalitete života uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja te razvijanja sportskog duha svake škole.

Provedba programa Vikendom u sportske dvorane pridonosi djelotvornom korištenju slobodnog vremena učenika u blizini doma, potiče se socijalna kohezija učenika, omogućuje osobna afirmacija učenika te promiču opće ljudske vrijednosti.

Programom je obuhvaćeno oko 9.000 učenika iz 51 osnovne škole. Udio je oko 30 - 60 % učenika u programu u odnosu na ukupan broj učenika, uz napomenu da mnogi učenici sudjeluju u dvije ili više sportskih aktivnosti.

Aktivnosti u sklopu programa održavaju se subotom i tijekom radnog tjedna u poslijepodnevnim satima i međusmjenama, a njihovi su sadržaji prilagođeni interesima učenika te prostornim kapacitetima i slobodnim terminima u dvorani.

Sportske aktivnosti, besplatne za učenike, podijeljene su u tri kategorije: redovite aktivnosti, pojedinačne i zajedničke akcije.

Redovite aktivnosti su rekreativno bavljenje sportovima od jedan do tri puta tjedno uz učenje pojedinih sportskih elemenata; poduka pomoćnih sudaca, poduka i rad na koreografiji cheerleadersica; učenje motoričkih struktura sportova koji nisu uobičajeni za program nastave tjelesne i zdravstvene kulture - rolanje, hokej na travi, aerobik, poduka učenika u prvoj pomoći na sportskim susretima i samoobrana.

Pojedinačne akcije - međurazredna, školska i međuškolska prijateljska natjecanja u pojedinom sportu te redoviti sportski susreti na razini punkta (sedam-osam škola po punktu), organizacija jednodnevnih sportskih aktivnosti u gradskim sportskim objektima, izleti i pješačke ture u prirodi (Jarun, Sljeme, Bundek, Maksimir...), savjetovanja o zdravoj prehrani i važnosti rekreativnog vježbanja i ostalo.

Zajedničke akcije - akcije na gradskoj razini, npr. obilježavanje Svjetskog dana sporta, Svjetskog dana pješačenja, Dana Hrvatskoga olimpijskog odbora, Kros Sportskih novosti, završni sportski susreti programa itd.

Organizacija sportskih susreta - tijekom godine sportski susreti učenika polaznika programa u osam sportova na šest punktova od kojih svaki okuplja sedam do devet osnovnih škola. Sportske aktivnosti prilagođene su dobi i spolu. Turniri se organiziraju svake posljednje subote u mjesecu. U provedbi sportskih susreta naglasak je na druženju i rekreaciji, a rezultati nisu u prvom planu. Time su smanjeni negativni doživljaji učenika zbog slabijih rezultata jer ne mogu svi biti pobjednici. Krajem svibnja održava se završni sportski susret, na kojem u jednoj od sportskih aktivnosti (graničar, štafetne igre, nogomet, stolni tenis ili odbojka) sudjeluju sve škole uključene u program.

Program provode voditelji programa - profesori tjelesne i zdravstvene kulture (kineziologije) koji obavljaju poslove organizatora i voditelja sportskih aktivnosti i u cijelosti ih financira Grad Zagreb.

Indikatori kvalitete kojima će se pratiti realizacija:

- broj osnovnih škola uključenih u program

- broj učenika osnovnih škola uključenih u program

- broj profesora tjelesne i zdravstvene kulture (kineziologije) koji provode program.

 

9. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI

Plan: 9.118.000,00 kuna

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16) u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini.

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu pomoć učeniku ili skupini učenika tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, socijalnu, senzornu i motoričku aktivnost učenika, pomoć u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u socijalnom uključivanju, u svakidašnjim školskim aktivnostima, a sve prema izrađenom programu rada prema potrebama svakoga pojedinog učenika.

Stručni komunikacijski posrednik daje komunikacijsku podršku gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima s komunikacijskim teškoćama kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji.

Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici nisu zamjena za druge oblike pomoći (rehabilitacijske postupke, dopunsku nastavu i sl.), ne izrađuju primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći školovanja ni nastavni materijal i ne obavljaju poslove drugih djelatnika škole. Njihova uloga nije povezana sa svladavanjem nastavnog plana i programa, nego s uklanjanjem barijera koje nastaju međudjelovanjem teškoće i uvjeta okoline.

Pri uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika škole su dužne voditi brigu i o osamostaljivanju učenika, odnosno pomoći učenicima s teškoćama u razvoju da nauče živjeti što samostalnije sa svojom teškoćom i da ne razvijaju ovisnost o drugoj osobi. Stoga se, kada je to moguće, uključuje jedan pomoćnik na dvoje ili više učenika jer je cilj pružiti učenicima samo onu potporu koja im je potrebna. Kada je riječ o učenicima koji svojim ponašanjem svakodnevno ugrožavaju sebe ili druge učenike, samo iznimno se uključuje jedan pomoćnik u nastavi za jednog učenika, odnosno pomoćnik u punom zaduženju prema nastavnom planu i programu.

Sukladno postojećim propisima, a do donošenja provedbenih propisa, Gradski ured za obrazovanje financira uključivanje:

1. pomoćnika u nastavi kada su zadovoljeni sljedeći kriteriji i uvjeti:

A) kod učenika koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće u razvoju koje ih sprečavaju da funkcioniraju bez potpore pomoćnika:

- imaju značajna motorička oštećenja ili oštećenja drugih organa zbog kojih ne mogu samostalno obavljati osnovne životne radnje ili im je potrebna dodatna pomoć da bi se spriječile ozljede opasne po zdravlje i život (sukladno skupini 4. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju)

- imaju značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama povezane s poremećajima iz autističnog spektra (sukladno skupini 6. podskupini 6.5. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju)

- imaju značajne senzoričke teškoće povezane s oštećenjem vida ili oštećenjem sluha zbog kojih ne mogu samostalno sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima i obavljati osnovne životne radnje (sukladno skupini 1. i skupini 2. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju)

- njihove ih reakcije i ponašanja značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika. Učenik mora biti uključen u neki od oblika psihosocijalnih tretmana izvan škole (sukladno skupini 6. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju)

- imaju kombinirane teškoće genetski uvjetovane

B) učenici imaju rješenje o primjerenom programu odgoja i obrazovanja

C) mišljenje stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta/učenika i o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi

D) prednost imaju redovne osnovne škole, ali se pomoćnik u nastavi uključuje i kod učenika u posebnim razrednim odjelima i posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, kada je to potrebno

E) u jedan redovni/posebni razredni odjel uključuje se najviše jedan pomoćnik u nastavi. Iznimno, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport može, na osnovi zamolbe škole, odobriti dva pomoćnika u nastavi u redovnom razrednom odjelu u koji su uključena dva ili više učenika s izrazito teškim motoričkim oštećenjima, ili drugim teškoćama koje ih čine potpuno ovisnima o tuđoj pomoći u obavljanju osnovnih životnih radnji

F) u školi mora biti određen koordinator pomoćnika u nastavi iz reda stručnih suradnika škole

G) suglasnost roditelja učenika i škole

H) prethodna suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba

I) suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kriteriji navedeni pod točkama A) (jedna od navedenih alineja), B), C), F), G), H) i I) obvezno moraju biti zadovoljeni da bi Gradski ured za obrazovanje financirao pomoćnika u nastavi.

2. stručnog komunikacijskog posrednika kada su zadovoljeni sljedeći kriteriji i uvjeti:

A) kod učenika koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, a imaju teškoće sluha ili kombinaciju oštećenja sluha i vida

B) učenici imaju rješenje o primjerenom programu odgoja i obrazovanja

C) mišljenje stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta/učenika i o potrebi uvođenja stručnoga komunikacijskog posrednika

D) u jedan redovni/posebni razredni odjel uključuje se jedan stručni komunikacijski posrednik

E) u školi mora biti određen koordinator stručnih komunikacijskih posrednika iz reda stručnih suradnika škole

F) suglasnost roditelja učenika i škole

G) prethodna suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba

H) suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kriteriji navedeni pod točkama A), B), C), E), F), G) i H) obvezno moraju biti zadovoljeni da bi Gradski ured za obrazovanje financirao stručnoga komunikacijskog posrednika.

Za upućivanje prijedloga za dobivanje suglasnosti prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, u slučajevima kada Ured, odnosno druga pravna osoba, financira pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika, osnovna škola mora obvezno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- opis funkcioniranja učenika s teškoćama u razvoju (za kojeg se podnosi zahtjev) u školi iz kojeg mora biti vidljiva potreba za uključivanjem pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika unatoč svim aktivnostima koje je škola poduzela radi potpune integracije učenika s teškoćama u razvoju (navesti aktivnosti koje su poduzete - uloga razrednika, stručnog suradnika i drugih zaposlenika škole u integraciji učenika)

- razred i broj učenika u razredu

- mišljenje stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta/učenika i o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika

- za učenike I. razreda, mišljenje dječjeg vrtića o funkcioniranju djeteta ako je pohađalo vrtić (ako se traži pomoćnik u nastavi)

- rješenje o primjerenom programu odgoja i obrazovanja (iznimno, u akutno nastalim opasnim situacijama po učenika ili za druge učenike, može bez rješenja koje je nužno donijeti u roku od jedne godine)

- presliku relevantne učenikove medicinske, psihološke, edukacijsko-rehabilitacijske i druge dokumentacije (ne stariju od godinu dana) u odnosu na glavnu teškoću u razvoju, iz koje mora biti vidljiv opis trenutnog statusa učenika vezano uz teškoću, uz prethodnu suglasnost roditelja da se ona dostavi Gradskom uredu za obrazovanje (dostavlja se samo osnovna medicinska dokumentacija)

- nalaz o uključenosti učenika u psihosocijalni tretman izvan škole (samo za učenike čije ponašanje ugrožava njegovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika)

- suglasnost roditelja za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

- ime i prezime koordinatora u školi

- broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika koje je potrebno angažirati i na koje razdoblje

- prijedlog tjednog zaduženja i program rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

- prijedlog načina zapošljavanja pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

- izvor financiranja pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika (Gradski ured za obrazovanje, škola, Hrvatski zavod za zapošljavanje, udruge i sl.).

Škole same angažiraju pomoćnike u nastavi/stručne komunikacijske posrednike, odnosno nalaze odgovarajuće osobe, a koordinatori u suradnji s učiteljima pripremaju te koordiniraju njihov rad.

Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici, koje financira Gradski ured za obrazovanje, sa školama sklapaju ugovore o radu, ugovore o djelu ili ugovore o djelu redovitog studenta na temelju prethodne suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja kojom je točno određeno tjedno zaduženje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika. Iznos neto cijene sata rada jednak je iznosu neto cijene sata u okviru projekta "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III".

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja, pomoć učenicima s teškoćama pružaju i osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u okviru istoimene mjere, a kojima Gradski ured za obrazovanje financira potrebne troškove za polaganje stručnog ispita (samo prvog izlaska na ispit), troškove mentorstva te prijevoza.

Trenutačno program realiziraju 262 pomoćnika za 332 učenika u 90 redovnih osnovnih škola i u jednoj posebnoj ustanovi.

Također ističemo da je 2017. Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo u okviru Europskoga socijalnog fonda, Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020., poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III".

Grad Zagreb se po četvrti puta prijavio na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava s Projektom "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III", cilj kojeg je povećanje socijalne uključivosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ukupna vrijednost četverogodišnjeg Projekta je 31.711.260,00 kuna od čega je 20.000.000,00 bespovratnih sredstava iz Europskoga socijalnog fonda. Grad Zagreb sufinancira Projekt s 11.711.260,00 kuna.

U provedbu ovog projekta uključene su 32 redovne osnovne škole Grada Zagreba u kojima trenutačno projekt realizira 163 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika za potrebe 218 učenika.

Indikatori kvalitete kojima će se pratiti realizacija:

-  broj osnovnih škola kojima se financira rad pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

-  broj učenika kojima se financira rad pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika

-  broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.

 

10. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

Plan: 1.500.000,00 kuna

Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnih škola planirana su na razini propisanih minimalnih standarda, te kao takva nisu dovoljna za realizaciju redovne djelatnosti osnovnih škola Grada Zagreba.

Sukladno navedenome, u okviru raspoloživih sredstava, Grad Zagreb će osigurati dodatna sredstva za podmirivanje troškova energije i komunalnih usluga redovnih osnovnih škola.

 

11. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

Plan: 8.600.000,00 kuna

11.1. Usluge tekućega i investicijskog održavanja

Plan: 5.000.000,00 kuna

Program obuhvaća hitne intervencije i investicijsko održavanje objekata i opreme osnovnih škola, osnovnih glazbenih i baletnih škola te specijalnih škola za osnovno obrazovanje. Sredstva za investicijsko održavanje objekata osnovnih škola ulažu se prema jedinstvenoj listi prioriteta koju utvrđuje Gradski ured za obrazovanje i Planu nabave roba, radova i usluga za 2018. što ga sukladno osiguranim sredstvima za financiranje decentraliziranih funkcija i programa javnih potreba, donosi gradonačelnik u okviru jedinstvenog Plana nabave.

Planirana sredstva koristit će se za hitne intervencije na održavanju krovova, školskih instalacija i održavanju opreme školskih učionica, razredne i predmetne nastave, praktikuma i drugih prostorija.

Sredstva će se koristiti i za investicijsko i tekuće održavanje školskih kuhinja i blagovaonica, sanaciju i izmjenu svih vrsta instalacija, podova, vrata i prozora, izvedbu i popravak ventilacijskih uređaja, uvođenje nužnih instalacija za priključenje nove opreme i slično, te za hitne intervencije u školskim kuhinjama i blagovaonicama i za davanje velikih zelenih zatravnjenih površina uz određene škole na održavanje, jer ih zbog veličine površine škole ne mogu same održavati.

 

11.2. Premije osiguranja

Plan: 1.600.000,00 kuna

Planirana sredstva za usluge osiguranja imovine osnovnih škola iznose 1.600.000,00 kuna.

 

11.3. Nabava uredske opreme i namještaja

Plan: 1.000.000,00 kuna

Sredstva za ovaj program odobrava Gradski ured za obrazovanje, na temelju zahtjeva i prijedloga škola.

Nabava opreme odnosi se na nabavu namještaja za učionice, nastavnih pomagala, školskih ploča, opreme za tjelesnu zdravstvenu kulturu, namještaja za školske knjižnice, opremanje praktikuma, opreme za sustav videonadzora, održavanje, zaštitu i sl.

 

11.4. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Plan: 300.000,00 kuna

Ovim se sredstvima omogućuje nabava nove opreme i sitnog inventara za pripremu i serviranje hrane u školskim kuhinjama i zamjena postojeće dotrajale opreme radi modernizacije tehnologije pripreme i podjele hrane u školskim kuhinjama i blagovaonicama.

U 2018., kao i prethodnih godina, potrebno je osigurati sredstva za informatičko opremanje osnovnih škola u vlasništvu Grada Zagreba.

 

11.5. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Plan: 200.000,00 kuna

Ovim se sredstvima omogućuje nabava novih prijevoznih sredstava i zamjena postojećih za potrebe osnovnih škola u vlasništvu Grada Zagreba.

 

11.6. Knjige

Plan: 500.000,00 kuna

Suvremena školska knjižnica sastavni je dio obrazovnog procesa i od posebnog je značenja za razvijanje pismenosti, poučavanja, učenja i kulture, podržavanje obrazovnih ciljeva zacrtanih nastavnim planom i programom škole i njezinim zadaćama, razvijanje navike korištenja knjižnice cijeloga života, poticanje učenika na čitanje i učenje te pružanje mogućnosti za stvaralačko iskustvo u upotrebi i kreiranju različitih oblika informacija unutar društva.

S tim u vezi nastavlja se program opremanja školskih knjižnica prije svega nabavom knjiga, i to kako obvezne školske lektire, tako i drugih vrijednih izdanja za potrebe učenika i učitelja.

 

12.  SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

Plan: 190.000,00 kuna

Poduprijet će se odgojno-obrazovne ustanove kojima se prihvate projekti/aktivnosti na raspisanim natječajima za korištenje sredstava EU fondova.

 

VLASTITI PRIHODI

 

Osnovnoškolske ustanove, osnivač kojih je Grad Zagreb, mogu ostvarivati i vlastite prihode, i to:

A) Iznajmljivanjem prostora i opreme

1. Ako se prostor i oprema daju na privremeno korištenje, a radi se o davanju na korištenje:

1.1. sportskih dvorana i igrališta

1.1.1. sportskim klubovima - članovima gradskih sportskih saveza, u slobodnim terminima koji nisu potrebni za rad s učenicima u redovitoj nastavi i izvannastavnim školskim aktivnostima, škole će, bez objavljivanja javnog natječaja, sklopiti ugovore o davanju u zakup uz maksimalnu zakupninu:

- 38,00 kuna za 60 minuta

- za sportske dvorane do 150 m2

- 76,00 kuna za 60 minuta

- za sportske dvorane 151 - 300 m2

- 190,00 kuna za 60 minuta

- za ostale sportske dvorane

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za asfaltna igrališta (rukomet, košarka, odbojka, tenis i sl.)

- 150,00 kuna za 60 minuta

- za nogometna igrališta

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za nogometna asfaltna igrališta

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za nogometna igrališta s ostalim podlogama

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za trim-kabinet

 

Ako se dvorana iznajmljuje djelomično, potrebno je sklopiti ugovor prema kvadraturi koja se zaista i koristi, a sukladno gore navedenoj tablici.

1.1.2. građanima i sportskim udrugama koje nisu članovi gradskih sportskih saveza, u ostalim terminima uz minimalnu zakupninu:

- 50,00 kuna za 60 minuta

- za sportske dvorane do 150 m2

- 100,00 kuna za 60 minuta

- za sportske dvorane 151 - 300 m2

- 250,00 kuna za 60 minuta

- za ostale sportske dvorane

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za asfaltna igrališta (rukomet, košarka, odbojka, tenis i sl.)

- 150,00 kuna za 60 minuta

- za nogometna igrališta

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za nogometna asfaltna igrališta

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za nogometna igrališta s ostalim podlogama

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za trim-kabinet.

 

1.1.3. sportskim klubovima navedenima u Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. za provedbu 70 sati sportske poduke prostor se daje besplatno. Da bi se ostvarilo navedeno pravo, sportski klubovi dužni su dostaviti školi potvrdu nadležnoga sportskog saveza u Zagrebu.

Prioritet u korištenju sportskih dvorana i sportskih igrališta imaju školski sportski klubovi i sportski klubovi i savezi iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. te ostali sportski klubovi uključeni u gradske sportske saveze. Da bi se ostvarilo navedeno pravo, sportski klubovi dužni su dostaviti školi potvrdu nadležnoga sportskog saveza u Zagrebu.

1.2. ostalog prostora

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za klasične učionice za nastavu stranih jezika i ostalu teorijsku nastavu te umjetničke programe

- 200,00 kuna za 60 minuta

- za informatičke učionice s opremom i ostale specijalizirane učionice

- 60,00 kuna za 60 minuta

- za ostale prostore (hol, predvorje, podrumski prostor i dr.)

- od 500,00 kuna

- mjesečno po automatu za prostor s priključcima na električnu energiju

Iznimno, škola može, uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, svim sportskim klubovima i organizatorima programa dati u zakup školske sportske dvorane i ostale prostore škole po cijenama nižima od određenih, odnosno i besplatno, i to:

- sportskim udrugama koje provode programe za djecu polaznike škole i djecu iz bližega školskog okružja besplatno ili uz minimalnu članarinu

- za provođenje programa humanitarnoga i terapijskog karaktera i programa suzbijanja neprihvatljivog ponašanja djece.

Iznimno, škola može uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje građanima, sportskim udrugama koje nisu članovi gradskih sportskih saveza te organizatorima ostalih programa dati u zakup školske dvorane i ostale prostore škole po cijenama i višima od navedenih.

Osnovne škole mogu dati školski prostor na besplatno korištenje drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, osnivač kojih je Grad Zagreb i drugi osnivači, na temelju međusobnog sporazuma o korištenju prostora i uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. Međusobnim dogovorom sporazumnih strana utvrdit će se iznos sudjelovanja najmoprimca u plaćanju povećanih materijalnih troškova najmodavca.

Ugovori o davanju u zakup mogu se sklopiti bez objavljivanja natječaja, ali uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. Ugovori o davanju u zakup zaključuju se najduže na jednu godinu. Sa sportskim klubovima za koje se sredstva za korištenje školskih dvorana osiguravaju u Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba u 2018. sklapaju se ugovori o korištenju dvorana za proračunsku godinu, a programska sredstva doznačuju se u obliku dvanaestina.

2. Za ostali prostor i opremu koji nisu sadržani u prethodnoj točki primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 64/15) te Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12) kojom se određuju uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba te poslovnoga prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Zagreba i pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu.

Za određivanje visine zakupnine primjenjuje se Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16, 11/16 i 13/17).

Na temelju članka 22. stavka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora škole su dužne, prije raspisivanja natječaja, zatražiti mišljenje o usklađenosti teksta javnog natječaja s odredbama navedene odluke od Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

Dio školskih dvorišta, koji se ne koristi za provođenje nastave, škole mogu davati u zakup za sportske potrebe i druge aktivnosti koje su u funkciji djece i mladih javnim natječajem, uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. Visina zakupnine iznosi 3 kn po m2.

Zakupac može uložiti sredstva u uređenje dijela školskog dvorišta samo na temelju odluke školskog odbora, uz prethodnu suglasnost osnivača.

B) Iz školarina te

C) Iz ostalih prihoda.

Navedeni ostvareni prihodi zadržavaju se na računu ustanova, a moraju se koristiti za namjene utvrđene odlukom školskih odbora i uz prethodnu suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, sukladno odredbama statuta, i to:

- prihode iz točke A) osnovne škole mogu koristiti za pokrivanje onih troškova koji nisu pokriveni sredstvima iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. te za poboljšavanje uvjeta rada ustanove - prioritetno za tekuće investicijsko održavanje objekata, nabavu didaktičke i druge opreme, nabavu knjiga za školske knjižnice - do 80 % te za ostale potrebe do 20 % iznosa,

- prihode navedene u točkama B) i C) ustanove mogu koristiti za plaće zaposlenika koji realiziraju navedene programe do 80 % iznosa, a za ostale namjene - materijalne troškove i ostale rashode do 20 % iznosa.

Iznajmljivanje prostora i opreme, prodaja i davanje usluga i sl. moguće je pod uvjetom da to ne ometa redovnu djelatnost ustanove.

Ustanove su dužne dostavljati Gradskom uredu za obrazovanje tromjesečno izvješće o ostvarenim prihodima i utrošku sredstava po namjenama.

Gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o načinu provedbe Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba.

 

KLASA: 400-06/17-01/99

URBROJ: 251-01-05-17-50

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

 

Napomena: Objavljenim tekstom može se koristiti isključivo kao informacijom jer on nema mjerodavnost teksta tiskanog u Službenom glasniku.