GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-07/19-01/24
URBROJ: 251-197-19-1
Zagreb, 22.10.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18. - u daljnjem tekstu: Zakon) ravnateljica Osnovne škole Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. učitelja matematike – 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Svi kandidati moraju ispunjavati opći uvjet sukladno Zakonu o radu, te posebne uvjete i to:

  • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
  • odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. stavka 5. Zakona, te
  • vrsta obrazovanja za učitelja matematike iz članka 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/2019)

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona.


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

Sukladno članku 3. stavku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) kandidati koji su završi drugi studijski program s najmanje 55ECTS iz članka 15. točke b) ovog Pravilnika, a javljaju se na natječaj za obavljanje poslova učitelja matematike u osnovnoj školi obvezni su priložiti uz diplomu o završenom studiju i potvrdu o ispunjenosti propisanih uvjeta koju izdaje visoko učilište na kojem su osobe završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili dodiplomski sveučilišni studij.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Izabrani kandidat dužan je originalnu dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključenja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljiv status i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb uz naznaku "Natječaj za - naznaka radnog mjesta na koje se prijavljuje".

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Voltino

Vrednovanje provodi Povjerenstvo koje utvrđuje listu kandidata i poziva kandidate na vrednovanje putem javne objave na mrežnoj stranici Škole.
Kandidati se neće pojedinačno pozivati.


Vrednovanje kandidata provest će se pisanim testiranjem i razgovorom s kandidatom (intervju).
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.
Sadržaj i način vrednovanja za pripremanje kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ Voltino istovremeno s objavom natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za testiranje putem mrežne stranice Škole .
Poziv kandidatima na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici škole.
Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana objave.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Voltino da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak