GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-07/20-01/19
URBROJ: 251-197-20-1
Zagreb, 28.10.2020. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon), članka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, a u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. Stručni suradnik-pedagog–pripravnik na određeno vrijeme od 12 mjeseci, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) radi obavljanja pripravničkog staža - 1 izvršitelj

Mjesto rada: Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Svi kandidati moraju ispunjavati opći uvjet sukladno Zakonu o radu, te posebne uvjete i to:

  • Svi kandidati moraju ispunjavati opći uvjet sukladno Zakonu o radu, te posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/2019; 75/20).
  • Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:

  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona (ne starije od dana objave natječaja).
  • elektronički zapis s podacima evidentiranim u evidenciji HZMO (ne starije od 8 dana)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa, te proizvoljno zaporka kandidata pod kojom će se kandidat dalje voditi na listi kandidata u natječajnom postupku ) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Izabrani kandidat dužan je originalnu dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključenja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja , priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljiv status i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14, 39/18; 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb uz naznaku "Natječaj za - naznaka radnog mjesta na koje se prijavljuje".

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Voltino


Poziv na vrednovanje zajedno s listom kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Kandidati se neće pojedinačno pozivati.
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.
Sadržaj i način vrednovanja za pripremanje kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole istovremeno s objavom natječaja

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje putem mrežne stranice Škole.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana javne objave.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Voltino za obradu osobnih podataka kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak