Page 10 - projekt_samovrednovanja
P. 10

Projekt samovrednovanja Osnovne škole Voltino 2016./2017.

                        Upitnik za nastavnike        Ovaj upitnik je dio projekta samovrednovanja škole. Ispunjavanje upitnika je anonimno i
        dobrovoljno. Ako pristajete ispuniti ga molimo Vas da budete potpuno iskreni. Rezultati
        projekta bit će javno predstavljeni i dostupni svima zainteresiranima. Zahvaljujemo na
        suradnji!

        Upitnik se ispunjava zacrnjivanjem kružića.             Procijenite kvalitetu vlastitog rada i
             kvalitetu rada ostalih djelatnika škole:
                                   vrlo niska  niska  umjerena  visoka  vrlo visoka  ne mogu procijeniti             Kvaliteta vlastitog rada         O O O O O       O
             Kvaliteta rada ostalih nastavnika    O O O O O       O

             Kvaliteta rada tehničkog osoblja     O O O O O       O
             Kvaliteta rada stručne službe      O O O O O       O
             Kvaliteta rada administrativnog osoblja  O O O O O      O
             Kvaliteta upravljanja školom       O O O O O       O             Procijenite vlastitu motiviranost za
             rad i motiviranost za rad ostalih
                                 vrlo niska  niska  umjerena  visoka  vrlo visoka  ne mogu procijeniti
             djelatnika škole:


             Vlastita motiviranost         O   O   O   O  O   O

             Motiviranost ostalih nastavnika    O   O   O   O  O   O
             Motiviranost tehničkog osoblja    O   O   O   O  O   O

             Motiviranost stručne službe      O   O   O   O  O   O
             Motiviranost administrativnog osoblja  O  O   O   O  O   O
             Motiviranost ravnateljice       O   O   O   O  O   O


                              9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15