Page 7 - projekt_samovrednovanja
P. 7

Procijeni odnose između učenika u svom
             razredu:
                                       nikad  uglavnom ne  uglavnom da  uvijek
             Učenici se odnose prijateljski.          O   O   O   O
             Učenici se odnose neprijateljski.         O   O   O   O

             Učenici pomažu jedni drugima u učenju i kod zadaća.  O  O  O   O
             Učenici posuđuju jedni drugima školski pribor.   O   O   O   O

             Učenici paze jedni na druge u učionici.      O   O   O   O
             Učenici paze jedni na druge u dvorani i na igralištu.  O  O  O  O
             Učenici se rado druže izvan nastave.        O   O   O   O

           Označi dvije pozitivne i dvije negativne strane škole:


                                        pozitivno negativno
                     Vanjsko uređenje škole          O     O
                     Unutarnje uređenje škole         O     O

                     Suradnja škole s lokalnom zajednicom   O     O
                     Suradnja škole s drugim institucijama  O     O

                     Kvaliteta rada nastavnika        O     O
                     Kvaliteta rada tehničkog osoblja
                     (spremačice, domari, kuhari)       O     O
                     Kvaliteta rada stručne službe
                     (pedagoginja, knjižničarka,       O     O
                     logopedinja)
                     Kvaliteta rada administrativnog osoblja
                     (tajnica, računovotkinja)        O     O
                     Kvaliteta upravljanja školom       O     O
                     (ravnateljica)
                     Učenički školski uspjeh         O     O

                     Demokratičnost škole           O     O
                     Tehnička opremljenost škole       O     O

                     Spremnost na kritiku           O     O
           Nešto drugo (što?)                      O     O
        Ukoliko želiš istaknuti nešto što ovim upitnikom nije obuhvaćeno molimo napiši to ovdje!


                              6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12