Page 9 - projekt_samovrednovanja
P. 9

Procijenite elemente školskog ozračja:

                                  uopće ne  uglavnom ne  uglavnom da  u potpunosti da  ne mogu procijeniti
         Među roditeljima učenika vladaju dobri odnosi.  O    O     O    O     O

         Među učenicima vladaju dobri odnosi.      O     O     O    O     O
         Između nastavnika i učenika vladaju dobri    O     O     O    O     O
         odnosi.
         Između nastavnika i roditelja vladaju dobri   O     O     O    O     O
         odnosi.
         Nastavnici znaju održavati disciplinu u razredu.  O   O     O    O     O


           Označite dvije pozitivne i dvije negativne strane škole:

                                        pozitivno negativno
                     Vanjsko uređenje škole          O     O

                     Unutarnje uređenje škole         O     O
                     Suradnja škole s lokalnom zajednicom   O     O

                     Suradnja škole s drugim institucijama  O     O
                     Kvaliteta rada nastavnika        O     O
                     Kvaliteta rada tehničkog osoblja     O     O

                     Kvaliteta rada stručne službe      O     O
                     Kvaliteta rada administrativnog osoblja  O     O

                     Kvaliteta upravljanja školom       O     O
                     Učenički školski uspjeh         O     O
                     Demokratičnost škole           O     O

                     Tehnička opremljenost škole       O     O

                     Spremnost na kritiku           O     O
           Nešto drugo (što?)                      O     O
        Ukoliko želite istaknuti nešto što ovim upitnikom nije obuhvaćeno molimo napišite to ovdje!


                              8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14