raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

  1. Učitelja hrvatskog jezika, rad na određeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13).

  1. Voditelj računovodstva, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj, m/ž

Uvjet:VŠS ili VSS ekonomskog usmjerenja
Ostali uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13).

Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  •  presliku  domovnice,
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika)  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika)

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja.

KLASA:112-01/13-01/19
URBROJ:251-197-13-1

Zagreb,  28.10.2013. godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Silvija Marušić, prof

Prethodni natječaji