GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-07/21-01/18
URBROJ: 251-197-21-7
Zagreb, 28.10.2021. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon o odgoju i obrazovanju ) i članka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1 objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – rad na određeno, nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) - 1 izvršitelj, zamjena

Mjesto rada: sjedište škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole (Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1)
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Pored općih uvjeta sukladno Zakonu o radu, svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

  • Sukladno čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju i čl. 23. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/2019; 75/2020).

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona.


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:

  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona (ne starije od dana objave natječaja).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa, te proizvoljno zaporka kandidata) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Izabrani kandidat dužan je originalnu dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključenja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19, 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Osoba iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta za rad na radnom mjestu kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta propisane čl. 49. stavak 1a koje su dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljiv status i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14, 39/18; 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb uz naznaku "Natječaj za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture".

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Voltino


Poziv na vrednovanje zajedno s listom kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Kandidati se neće pojedinačno pozivati.
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.
Sadržaj i način vrednovanja za pripremanje kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole istovremeno s objavom natječaja

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje putem mrežne stranice Škole.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana javne objave.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Voltino za obradu osobnih podataka kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak