GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
8.10.2021.

SADRŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

učitelja razredne nastave u produženom boravku, rad na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj

Vrednovanje kandidata izvršit će se sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni vrednovanja kandidata za zapošljavanje OŠ Voltino i provodi ga Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole.

Vrednovanje kandidata sastoji se od dva dijela, pisane provjere kandidata (testiranja) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjava formalne uvjete natječaja, te kandidate s liste poziva na vrednovanje putem javne objave na mrežnoj stranici škole.
Kandidati se neće pojedinačno pozivati.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.

Kandidati su dužni na vrednovanju imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije vrednovanja.

Pisanoj provjeri- testiranju može pristupiti kandidat koji se nalazi na listi kandidata .

Vrijeme i mjesto testiranja objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za testiranje putem mrežne stranice Škole.

Pisana provjera kandidata vrši se putem testova. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.


Test se piše isključivo kemijskom olovkom.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.
Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje i
  • razgovarati sa s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Voltino.

Intervju (razgovor) se obavlja u prostorijama Škole sa svim kandidatima istoga dana, u određeno vrijeme. Kandidatima koji pristupe intervjuu osigurava se jednako vrijeme.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interes, motivaciju kandidata za rad u Školi, te predstavljanje, samopouzdanje i nastup.

Sadržaj vrednovanja - pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata su:

  1. Statut Osnovne škole Voltino
  2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015. i 3/2017.)
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 112/2010, 82/2019)
  4. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (Narodne novine br. 62/2019.)
  5. Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 88/2003)

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA
objavljeno: 8. listopada 2021.