GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-07/21-01/19
URBROJ: 251-197-21-1
Zagreb, 8.10.2021. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon) i članka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1 objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku –rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) -1 izvršitelj,
  2. Učitelj/ica hrvatskog jezika - rad na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)- zamjena, 1 izvršitelj
  3. Učitelj/ica matematike - rad na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena - 1 izvršitelj
  4. Voditelj/ica računovodstva - rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena, 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17., 47/18.,123/19.,66/20.)

Mjesto rada: sjedište škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole (Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1)
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Pored općih uvjeta sukladno Zakonu o radu, svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.; 2.; i 3.

  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.- RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20) i Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/2019).

Za radno mjesto pod rednim brojem 4:

  • završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij ekonomije odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona.


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:

  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona (ne starije od dana objave natječaja).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa, te proizvoljno zaporka kandidata pod kojom će se kandidat dalje voditi na listi kandidata u natječajnom postupku ) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Izabrani kandidat dužan je originalnu dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključenja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja , priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Osoba iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta za rad na radnom mjestu kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta propisane čl. 49. stavak 1a koje su dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljiv status i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14, 39/18; 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb uz naznaku "Natječaj za - naznaka radnog mjesta na koje se prijavljuje".

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Voltino


Poziv na vrednovanje zajedno s listom kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole. Kandidati se neće pojedinačno pozivati.
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.
Sadržaj i način vrednovanja za pripremanje kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole istovremeno s objavom natječaja

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje putem mrežne stranice Škole.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana javne objave.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Voltino za obradu osobnih podataka kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak