GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
8.10.2021.

SADRŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

za rad na radnom mjestu voditelja računovodstva, rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni vrednovanja kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, obavit će se vrednovanje kandidata.

Vrednovanje provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole.

Vrednovanje kandidata provest će se kao razgovor (intervju) Povjerenstva sa kandidatima.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjava formalne uvjete natječaja, te kandidate s liste poziva na vrednovanje putem javne objave na mrežnoj stranici škole. Kandidati se neće pojedinačno pozivati.

Razgovoru (intervjuu) može pristupiti kandidat koji se nalazi na listi kandidata.
Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te predstavljanje, samopouzdanje i nastup.
Kandidatima koji pristupe intervjuu osigurava se jednako vrijeme ( 10 minuta). Intervju se obavlja u prostorijama Škole sa svim kandidatima istoga dana, u određeno vrijeme.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.
Kandidati su dužni na vrednovanju imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije vrednovanja.

Vrijeme i mjesto testiranja objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za testiranje putem mrežne stranice Škole.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 1 do 5 bodova, prema vlastitoj procjeni. Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom je 120.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva odnosno ako je ostvario najmanje 60 bodova.
Ravnatelj škole zadržava pravo sudjelovanja na intervjuima.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom razgovoru (intervjuu), koje potpisuje svaki član Povjerenstva u roku od 2 dana od dana završetka intervjua.
Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.
Na temelju dostavljenog izvješće, ravnatelj predlaže najbolje rangiranog kandidata za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

  1. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
  2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17)
  3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14,0115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)
  4. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/2018)

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA
objavljeno: 8. listopada 2021.