GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
8.10.2021.

Na temelju članka 11.i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni vrednovanja kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino , a vezano uz raspisivanje natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja matematike rad na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena, 1 izvršitelj, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje

SADRŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

Vrednovanje kandidata izvršit će se sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni vrednovanja kandidata za zapošljavanje OŠ Voltino i provodi ga Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole.

Vrednovanje kandidata provodi se kao razgovor (intervju) s kandidatima.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjava formalne uvjete natječaja, te kandidate s liste poziva na vrednovanje – intervju putem javne objave na mrežnoj stranici škole. Kandidati se neće pojedinačno pozivati.

Razgovoru (intervjuu) može pristupiti kandidat koji se nalazi na listi kandidata .
Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese , motivaciju kandidata za rad u Školi te predstavljanje, samopouzdanje i nastup.
Kandidatima koji pristupe intervjuu osigurava se jednako vrijeme (15 minuta). Intervju se obavlja u prostorijama Škole sa svim kandidatima istoga dana, u određeno vrijeme.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.

Kandidati su dužni na vrednovanju imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije vrednovanja.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za intervju putem mrežne stranice Škole.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 1 do 5 bodova, prema vlastitoj procjeni. Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom je 120.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva odnosno ako je ostvario najmanje 60 bodova.
Ravnatelj škole zadržava pravo sudjelovanja na intervjuima.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom razgovoru (intervjuu), koje potpisuje svaki član Povjerenstva u roku od 2 dana od dana završetka intervjua.
Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.
Na temelju dostavljenog izvješće, ravnatelj predlaže najbolje rangiranog kandidata za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Sadržaj vrednovanja - pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata su:

  1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 112/2010, 82/2019)
  2. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/19.).
  3. Nastavni plan i program za osnovnu Školu (Narodne novine br. 102/2006.) - nastavni predmet - matematika

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA
objavljeno: 8. listopada 2021.