GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
16.1.2023.

Na temelju članka 11.i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni vrednovanja kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino , Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u svezi natječaja za rad na rad na radnom mjestu voditelja računovodstva, rad na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj Povjerenstvo donosi

SADRŽAJ I NAČIN VREDNOVANJA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni vrednovanja kandidata za zapošljavanje OŠ Voltino, obavit će se vrednovanje kandidata.

Vrednovanje provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole.

Vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj provest će u dva dijela i to kao pisana provjera znanja kandidata (testiranje) i razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom.

Pisana provjera znanja - testiranje

Testiranju može pristupiti kandidat s liste kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo i to onaj kandidat čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjava formalne uvjete natječaja. Lista kandidata objavljuje se na mrežnoj stranici škole i kandidati se pojedinačno neće pozivati.

Pisana provjera vrši se putem testa kojeg izrađuje Povjerenstvo sukladno objavljenim izvorima za vrednovanje kandidata.
Uz svako pitanje iskazuje se broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.
Pismeno testiranje trajat će 45 minuta.

Vrijeme i mjesto testiranja objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za testiranje putem mrežne stranice Škole.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ili razgovoru ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.
Kandidati su dužni na vrednovanju imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije vrednovanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.
Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime u za to označeno mjesto na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje i
  • razgovarati sa s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidat

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Intervju

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

Na razgovor (intervju) s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju.
Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Voltino.
Intervju (razgovor) se obavlja u prostorijama Škole sa svim kandidatima istoga dana, u određeno vrijeme. Kandidatima koji pristupe intervjuu osigurava se jednako vrijeme.
Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interes, motivaciju kandidata za rad u Školi, te predstavljanje, samopouzdanje i nastup.
Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat intervjua bodovima od 1 do 5 bodova, prema vlastitoj procjeni.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom je 120.
Ravnatelj zadržava pravo sudjelovanja na intervjuima.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

  1. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
  2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/2022)
  3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA