GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-01/23-01/1
URBROJ: 251-197-2-23-1
Zagreb, 16.1.2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010.-ispr, 90/2011.,5/2012., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 136/2014.-RUSRH, 152/2014., 7/2017. i 68/2018., 98/2019, 64/2020; 151/22) i članka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1 objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. Voditelj računovodstva – rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: sjedište škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole (Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1)
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

  • Pored općeg uvjeta sukladno Zakonu o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij ekonomije odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.; 151/22).


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:

  • Životopis
  • Diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja
  • Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.; 151/22.) - (ne starije od dana objave natječaja)
  • dokaz o državljanstvu,

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Izabrani kandidat dužan je originalnu dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključenja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja , priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Osoba iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta za rad na radnom mjestu kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta propisane čl. 49. stavak 1a koje su dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013 i 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljiv status i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/2013 i 152/2014, 39/2018; 32/2020) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb uz naznaku "Natječaj za - naznaka radnog mjesta na koje se prijavljuje".

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje kandidata i to u obliku pisane provjere znanja (testiranje) i razgovora s kandidatom.


Izvori za pripremanje kandidata za vrednovanje su:

  • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
  • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/2022)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Vrijeme i mjesto vrednovanja kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje. Kandidati se neće pojedinačno pozivati.
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili zemaljskom poštom na adresu Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb uz naznaku "Natječaj za - naznaka radnog mjesta na koje se prijavljuje".
Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana javne objave.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Voltino za obradu osobnih podataka kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak