GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-01/24-01/4
URBROJ: 251-197-24-1
Zagreb, 13.2.2024. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12; 126/12 - pročišćeni tekst; 94/13, 136/2014.- RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19; 64/20., 151/22, 156/23) i odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1 objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. Učitelj/ica razredne nastave - rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 2 izvršitelj/ica (1 izvršitelj/ica zamjena za bolovanje i 1 izvršitelj/ica zamjena za mirovanje radnog odnosa za vrijeme obavljanja poslova ravnatelja)

Mjesto rada: Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

  • opći uvjet sukladno općim propisima o radu i
  • posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi "Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12 - pročišćeni tekst; 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20; 151/22., 156/23.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/2019; 75/2020)

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni tekst; 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20;151/22;156/23.)..


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:

  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
  • dokaz o državljanstvu,
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12- pročišćeni tekst; 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20; 151/22., 156/23.) - (ne starije od dana objave natječaja).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje.
Ukoliko se kandidat prijavljuje za više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu sa svim traženim prilozima, u kojoj navodi radna mjesta.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Izabrani kandidat dužan je originalnu dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključenja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/2017., 98/2019., 84/2021., 156/2023.) i članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" br. 84/2021.) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013 i 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljiv status i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje kandidata u obliku razgovora (intervjua) s kandidatom.


Izvori za pripremanje kandidata za vrednovanje su:

  • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 112/2010, 82/2019; 43/2020;100/2021)
  • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ("Narodne novine", broj 94/2015. i 3/2017.)
  • Statut Osnovne škole Voltino

Vrednovanje kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te predstavljanje, samopouzdanje i nastup.

Vrijeme i mjesto vrednovanja kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole najkasnije pet dana prije dana određenog za vrednovanje. Kandidati se neće pojedinačno pozivati.
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb uz naznaku "Natječaj za - naznaka radnog mjesta na koje se prijavljuje".

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana javne objave.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Voltino za obradu osobnih podataka kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak