GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-07/19-01/23
URBROJ: 251-197-19-1
Zagreb, 7.10. 2019. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18. - u daljnjem tekstu: Zakon) ravnateljica Osnovne škole Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 1. Učitelja razredne nastave – 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 2. Učitelja hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 3. Voditelja računovodstva - 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Svi kandidati moraju ispunjavati opći uvjet sukladno Zakonu o radu, te posebne uvjete i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 • odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. stavka 5. Zakona, te
 • vrstu obrazovanja za učitelja razredne nastave iz članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/2019)

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 • odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona, te
 • vrstu obrazovanja za učitelja hrvatskog jezika iz članka 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/2019)

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

 • stečenu visoku ili višu stručna sprema ekonomske struke

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona.


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Izabrani kandidat dužan je originalnu dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključenja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljiv status i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, Zagreb uz naznaku "Natječaj za - naznaka radnog mjesta na koje se prijavljuje".

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Voltino

Vrednovanje provodi Povjerenstvo koje utvrđuje listu kandidata i poziva kandidate na vrednovanje putem javne objave na mrežnoj stranici Škole.
Kandidati se neće pojedinačno pozivati.


Vrednovanje kandidata provest će se pisanim testiranjem i razgovorom s kandidatom (intervju).
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.
Sadržaj i način vrednovanja za pripremanje kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ Voltino istovremeno s objavom natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najkasnije pet dana prije dana određenog za testiranje putem mrežne stranice Škole .
Poziv kandidatima na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici škole.
Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana objave.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Voltino da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak