Page 13 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 13

Poticanje i unapređivanje intelektualnog razvoja učenika s skladu sa pojedinačnim
                    sposobnostima i sklonostima. Razvijanje učeničke kompetencije komuniciranja na stranim
                    jezicima i digitalne kompetencije.

       ciljevi aktivnosti, programa i/ili  Omogućiti učenicima učenje 2. stranog jezika. Poticati učenike na praćenje nastave,
       projekta         izvorne literature na stranom jeziku i razvijati zanimanje za njemački jezik. Stvarati
                    pozitivno ozračje za učenje stranih jezika.

                    Proširivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno-obrazovnom području
       namjena aktivnosti,    za koje učenik pokazuje posebne sklonosti i pojačan interes.
       programa i/ili projekta
       nositelji aktivnosti,   Ivana Filipec (4. b/c, 5.b, 5.c, 6.b, 7.c i 8.b)
       programa i/ili projekta i  Maja Koretić (6.c i 7.b)
       njihova odgovornost
       način realizacije aktivnosti,  Izborna nastava stranog jezika zastupljena je s dva sata tjedno tijekom cijele nastavne
       programa i/ili projekta  godine ili ukupno po 70 sati godišnje po pojedinoj skupini.

       vremenik aktivnosti,   Organizirana je tijekom cijele nastavne godine.
       programa i/ili projekta
       način vrednovanja i način  Učenici se ocjenjuju prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja
       korištenja rezultata   učenika u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.112/2010. od 29. rujna 2010.).
       vrednovanja
       detaljan troškovnik    Troškovi umnožavanja nastavnih listića.
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta


       aktivnost, program i/ili
       projekt                INFORMATIKA – IZBORNA NASTAVA (7. RAZREDI)

                    Osposobljenost za korištenje programa za proračunske tablice.
       ciljevi aktivnosti, programa i/ili Svojstva i zapisivanje multimedijskih podataka.
       projekta         Rješavanje problema programiranjem.
                    Održavanje računalnog sustava.
                    Izrada mrežnih stranica
                    Učenik prikuplja i unosi podatke kojima se analizira neki problem s pomoću
       namjena aktivnosti,    odgovarajućega programa, otkriva odnos među podatcima koristeći se različitim alatima
       programa i/ili projekta  programa te mogućnostima prikazivanja podataka.
       nositelji aktivnosti,   Predmetni učitelj Saša Pupovac i učenici sedmih razreda
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
       način realizacije aktivnosti,  Tijekom školske godine, 2 sata tjedno.
       programa i/ili projekta
       vremenik aktivnosti,   Dva sata tjedno tijekom školske godine
       programa i/ili projekta
       način vrednovanja i način  Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima,
       korištenja rezultata   zadaćama i sadržajima
       vrednovanja
       detaljan troškovnik    Nema troškova
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta

       aktivnost, program i/ili
       projekt                INFORMATIKA – IZBORNA NASTAVA (8. RAZREDI)

                    Osposobljenost za korištenje programa za baze podataka
       ciljevi aktivnosti, programa i/ili Razumijevanje rada računala
       projekta         Pretraživanje informacija
                    Rješavanje problema programiranjem

                              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18