Page 10 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 10

programa i/ili projekta  Ukupno 70 sati godišnje
       način vrednovanja i način  način vrednovanja vjeroučenika je propisan Pravilnikom resornog Ministarstva, a
       korištenja rezultata   realizira se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje,
       vrednovanja       zalaganje, stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja.

       troškovnik        Troškovi vezani za eventualnu nabavu potrošnog materijala
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta


       naziv aktivnosti, programa /
       projekta                   KATOLIČKI VJERONAUK 7. RAZRED

       nositelji aktivnosti, programa/  Vjeroučiteljica Tatjana Purić i vjeroučenici 7a
       projekta
       ciljevi aktivnosti, programa /  -  cjelovitije upoznati središnje istine kršćanske vjere kako bi mogli u duhu vjere lakše
       projekta         upoznati i prevladati poteškoće i probleme na putu vjerskoga i mladenačkoga odrastanja
                    -    upoznati i izgraditi vlastitu osobnost, upoznati židovski narod i vjeru, upoznati
                    proroke Staroga zavjeta, razvijati sposobnost uočavanja potrebe oproštenja i pomirenja s
                    Bogom i s ljudima
       svrha aktivnosti, programa /  -  Svrha je katoličkog vjeronauka sedmog vjeronaučnoga godišta da učenici dublje i
       projekata            cjelovitije upoznaju središnje istine kršćanske vjere kako bi mogli u duhu vjere lakše
                        upoznati, razjasniti i prevladati osobne i zajedničke poteškoće i probleme na putu
                        vjerskoga i mladenačkoga odrastanja. Na tom putu oni otkrivaju i usvajaju, u svjetlu
                        Božje riječi i nauka Crkve, da je svatko od njih jedinstven, dragocjen i upućen jedan
                        na drugoga, da su poštovanje, prijateljstvo i zajedništvo vrline i snaga mladenaštva
                        u vrijeme njihova tjelesnoga, moralnoga i duhovnoga odrastanja i razvoja.
       način realizacije aktivnosti,  -  usmeno izlaganje, razgovor, pismeno izražavanje, likovno, glazbeno i scensko
       programa / projekta   izražavanje, čitanje i rad na tekstu, meditacija, molitva, igra asocijacija, igra kviz znanja,
                    izrada power point prezentacija, korištenje prigodnih power point
                    prezentacija,IZVANUČIONIČNA nastava posjet Židovskoj općini.
       vremenik aktivnosti,   Tijekom školske godine 2018/2019., 2 sata tjedno
       programa / projekta
       način vrednovanja i način  - opisno i brojčano ocjenjivanje, pismeno i usmeno vrjednovanje po sljedećim elementima:
       korištenja rezultata   znanje, zalaganje, stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja
       vrednovanja       -    poboljšanje realizacije vjeronaučne nastave.
                    - sudjelovanje u karitativnim akcijama i volontiranju
       troškovnik aktivnosti,  Udžbenik, bilježnica, radni listovi olovka, bojice, plakati, kreda, troškovi prijevoza za
       programa / projekta   izvanučioničnu nastavu


       naziv aktivnosti, programa /
       projekta                   KATOLIČKI VJERONAUK 8. RAZRED

       nositelji aktivnosti, programa/  Vjeroučiteljica Tatjana Purić i vjeroučenici 8a.
       projekta
       ciljevi aktivnosti, programa /  -Otkriti snagu zajedništva, pravoga prijateljstva i ispravnoga shvaćanja ljudske spolnosti koja
       projekta         je u službi ljubavi i života
                    – Otkriti i upoznati temeljne kršćanske vrednote vezane uz prijateljstvo, brak i celibat
                    – Otkriti važnost traganja za dubljom spoznajom vjere i postignućem temeljnoga smisla
                    osobnoga života i života u zajednici.
                    -Upoznati i susresti Krista koji nam otkriva tajnu Boga i čovjeka, koji je prošao zemljom čineći
                    dobro i koji poziva svoje učenike da ga u tome nasljeduju.Buditi svijest da, kao mladi vjernici,
                    trebaju dati vlastiti prilog toj izgradnji, odgovorno napraviti izbor zvanja, savjesno obavljati
                    svoje poslove i dužnosti i aktivno sudjelovati u životu svoje obitelji, župne zajednice i društva
                    na svim onim područjima gdje mogu pomoći
       svrha aktivnosti, programa /  -Svrha katoličkoga vjeronauka osmoga vjeronaučnoga godišta jest da učenici, otkrivajući
       projekata         iskustvo traganja za spoznajom i ostvarenjem konačnoga smisla osobnoga i zajedničkoga
                    života, upoznaju, dožive i prihvate da je Bog stvoritelj i dovršitelj svijeta i našega života te da

                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15