Page 7 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 7

IZBORNA NASTAVA – PLAN


       aktivnost, program i/ili
       projekt                  KATOLIČKI VJERONAUK 1. razred

                    Katolički vjeronauk prvoga vjeronaučnoga godišta kratko je upoznavanje učenika ove
                    dobi sa središnjim i temeljnim činjenicama kršćanske vjere te prihvaćanje ljudskih i
                    kršćanskih vrednota primjerenih njihovoj dobi, a ostvaruje se u ozračju religioznoga
       ciljevi aktivnosti, programa  iskustva koji djeca nose iz svojih obitelji i društvenoga okruženja.
       i/ili projekta      Djeca se ove dobi susreću s prvom porukom vjere i radosne Isusove vijesti usmjerene
                    ka promicanju njihova duhovnoga i moralnoga sazrijevanja, ulasku u širu zajednicu
                    vršnjaka i razvijanju njihovih međusobnih odnosa u ozračju dobrote i uzajamnog
                    pomaganja.
                    Namjena katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi sustavno je povezivanja Božje
                    objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja
       namjena aktivnosti,   sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke
       programa i/ili projekta
                    vjere.

       nositelji aktivnosti,  Vjeroučitelj Stipo Šarić 1a, 1b, 1c
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
       način realizacije aktivnosti,  - prenošenje informacija učenicima o vjeri, religiji i vrijednostima koje izlaze iz prakse
       programa i/ili projekta  Crkve - spoznaja kroz igru i učenje u grupama, individualni rad i rad u paru.
       vremenik aktivnosti,   Tijekom školske godine prema raporedu-2 sata tjedno.
       programa i/ili projekta  Ukupno 70 sati godišnje
                    način vrednovanja vjeroučenika je propisan Pravilnikom resornog Ministarstva, a
       način vrednovanja i način  realizira se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje,
       korištenja rezultata   zalaganje, stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja.
       vrednovanja
       detaljan troškovnik   Troškovi vezani za eventualnu nabavu potrošnog materijala
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta

       aktivnost, program i/ili
       projekt                  KATOLIČKI VJERONAUK 2. razred

                    Drugo godišta vjeronaučnog dublji je susret učenika s glavnim činjenicama kršćanske
                    vjere i razvijanje njihove spremnosti za djelovanje u skladu s vjerom. Odgoj u vjeri
                    treba u djeci učvrstiti i produbiti temeljni osjećaj povjerenja u Boga i u njima razviti
       ciljevi aktivnosti, programa  stav radosna prihvaćanja vjerničkoga života, osobito stoga jer ih Bog, Isusov i naš
       i/ili projekta      Otac, ljubi i poziva da budu njegovi prijatelji i njegova dobra djeca.


                    Namjena katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi sustavno je povezivanja Božje
                    objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja
       namjena aktivnosti,   sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke
       programa i/ili projekta
                    vjere.

       nositelji aktivnosti,  Vjeroučitelj Stipo Šarić 2a, 2b, 2c
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12