raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

 1. Učitelja razredne nastave- rad na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž)
 2. Učitelja razredne nastave- rad na određeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž)
 3. Učitelja razredne nastave u produženom boravku- rad na neodređeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj (m/ž)
 4. Učitelja tjelesne i zdravstvene kulture- rad na određeno, nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno) - 1 izvršitelj (m/ž)
 5. Učitelja njemačkog jezika- rad na određeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno) - 1 izvršitelj (m/ž)
 6. Učitelja njemačkog i engleskog jezika- rad na određeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž)
 7. Učitelja matematike- rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno)- 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13) i Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96; 56/01).

Uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 •  presliku  domovnice,
 • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome )  i
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 6 mjeseci)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti dužne su se na njega pozvati u prijavi i priložiti dokaze o istom.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KLASA:112-01/15-01/20
URBROJ:251-197-15-1
Zagreb,     12.10.2015. godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Jasna Horvat,  prof
.


Prethodni natječaji
 
travanj 2013
rujan 2013
listopad 2013
prosinac 2013
veljača 2014
listopad 2014
studeni 2014
prosinac 2014